Kallelse till årsstämma i PA Resources AB den 14 maj 2013

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, tisdagen den 14 maj 2013 kl. 16.00. Bolagsstämman äger rum i Polstjärnan med adress Sveavägen 77, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 15.15.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2013, och
 • dels ha anmält sig hos bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 7 maj 2013.

Anmälan om deltagande m.m.

Anmälan om deltagande till årsstämman kan göras genom ett anmälningsformulär på bolagets hemsida www.paresources.se (gäller enbart fysiska personer) eller per post till PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm eller per e-post till bolagsstämma@paresources.se eller per telefon 08-545 211 50. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare skall vidare till årsstämman ta med sig det inträdeskort som kommer att skickas ut ca fyra dagar innan stämman till de aktieägare som anmält sig. Inträdeskort skall tas med och visas upp vid entrén till stämmolokalen. Om inträdeskort ej kommit aktieägaren tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 7 maj 2013, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten skall vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast onsdagen den 8 maj 2013 insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person skall vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör Bo Askvik
  b) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse samt redogörelse av bolagets revisor
 8. a) Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning
  b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för moderbolaget
  c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Valberedningens förslag och redogörelse för sitt arbete m.m.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall suppleanter samt val av revisor
 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Övriga ärenden
 16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2012 lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i princip motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2012 skall godkännas av årsstämman 2013 för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av nämnda handling sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag och redogörelse för sitt arbete m.m.

Bolagets valberedning består av Sven A Olsson (ordförande), Bengt Stillström, Göran Ågerup och Hans Kristian Rød (styrelsens ordförande). Valberedningens fullständiga förslag beträffande punkten 2 och punkterna 10-13 i agendan samt valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se i god tid före årsstämman. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Övriga handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av nämnda handling sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till bolagsstämman skall göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14.145.998.972 stycken.

Stockholm den 12 april 2013
P
A Resources AB (publ)

Styrelsen

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 12 april 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar