Kallelse till årsstämma i PA Resources den 22 maj 2012

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, tisdagen den 22 maj 2012 kl. 16.00 i Citykonferensens lokal Celsiussalen med adress Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.15.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och
 • dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm, per telefon 08-545 211 50 eller via e-post till bolagsstamma@paresources.se senast kl. 16.00 tisdagen den 15 maj 2012. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare skall vidare till årsstämman ta med sig det inträdeskort som kommer att skickas ut ca fyra dagar innan stämman till de aktieägare som anmält sig. Inträdeskortet skall visas upp vid entrén till stämmolokalen. Om inträdeskort ej kommit aktieägaren tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas i anslutning till årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 maj 2012, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast onsdagen den 16 maj 2012 insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör Bo Askvik
  b) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse samt redogörelse av bolagets revisor
 8. a) Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning
  b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för moderbolaget
  c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Valberedningens förslag m.m.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall suppleanter
 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Övriga ärenden
 16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2011 lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2011, skall godkännas av årsstämman 2012 för tiden intill slutet av årsstämman 2013. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se.

Valberedningens förslag m.m.
Bolagets valberedning består av Jesper Bonnivier (ordförande), Bengt Stillström, Carina Lundberg Markow och Hans Kristian Rød. Valberedningens fullständiga förslag och redogörelse för sitt arbete samt motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Valberedningen föreslår följande beträffande punkten 2 och punkterna 10-13:

Ordförande vid årsstämman
Föreslås att styrelsens ordförande Hans Kristian Rød är ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 5 ordinarie ledamöter (f.å. 5) och inga suppleanter (f.å. 0).

Arvoden till styrelsen och revisorn
Arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med sammanlagt 1 650 000 kronor (f.å. 1 650 000 kronor) att fördelas med 550 000 kronor till ordförande (f.å. 550 000 kronor) och med 275 000 kronor (f.å. 275 000 kronor) till respektive övrig ledamot av styrelsen. Beloppen inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Vidare föreslås att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så skall styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Val av styrelse och styrelseordförande
Föreslås omval av Catharina Nystedt-Ringborg, Lars Olof Nilsson, Paul Waern, Hans Kristian Rød och Per Jakobsson. Hans Kristian Rød föreslås att omväljas till styrelsens ordförande.

Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida www.paresources.se och i bolagets årsredovisning för 2011 (sid. 37).

Principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2013 enligt i huvudsak tidigare tillämpad modell.

Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2012 tre största direktregistrerade aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok per nämnda datum och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2013.

För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot eller för det fall aktieägaren avyttrar en väsentlig del av sina aktier innan valberedningen hunnit konstituera sig, tillfrågas den aktieägaren som storleksmässigt står på tur och som ej blivit tillfrågad. De sålunda utsedda ledamöterna skall, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som skall avhållas år 2013. Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Handlingar m.m.
Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt valberedningens fullständiga förslag m.m. finns tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.paresources.se. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till bolagsstämman skall göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 637 476 893 stycken.

Stockholm, 19 april 2012
PA Resources AB (publ)
Styrelsen

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 CET den 19 april 2012.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar