Kommuniké från PA Resources AB:s extra bolagsstämma den 5 juli 2013

PA Resources AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 5 juli 2013 i Stockholm. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag, vilket bland annat innefattade beslut om genomförande av en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:

Beslut om att anta ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i två steg innefattande ändring av aktiekapitalets gränser samt ändring av det lägsta och högsta antalet aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 1.117.533.921 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 50 kronor per aktie till 10,50 kronor per aktie.

Beslut om genomförande av en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare på i huvudsak följande villkor.

  • Nyemissionen skall omfatta högst 84.875.994 aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 891.197.937 kronor.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 15 augusti 2013.
  • De nya aktierna skall tecknas till en kurs om 10,50 kronor per aktie.
  • Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 19 augusti fram till och med den 2 september 2013.

Nyemissionen är fullt ut garanterad av Gunvor Group Ltd., bolagets största aktieägare, Lorito Holding Ltd., ett investmentbolag som ägs av en stiftelse tillhörande familjen Lundin, samt av ett garantikonsortium sammansatt av Carnegie Investment Bank AB (publ). Nyemissionen ger en emissionslikvid om totalt ca 891 MSEK (före emissionskostnader).

Detaljerad information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som upprättas i anledning av företrädesemissionen och som beräknas offentliggöras omkring den 15 augusti 2013 och som bl.a. kommer att hållas tillgängligt på PA Resources hemsida www.paresources.se.

Beslut om genomförande av en fondemission

Stämman beslutade att genomföra en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 226.335.984 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital att genomföras utan utgivande av nya aktier genom att aktiens kvotvärde höjs från 10,50 kronor per aktie till 12,50 kronor per aktie.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslöt att utse Nils Björkman till styrelseledamot i bolaget. Nils Björkman, som är född 1954, har mångårig erfarenhet från olika chefsbefattningar inom Tetra Pak-koncernen, bl.a. VD för Tetra Pak i England och i Kanada samt VD för Tetra Laval Food, Tetra Pak Europe & Africa och Tetra Pak Market Operation. Han är för närvarande vice VD för Commercial Operations och Cluster Organisation inom Tetra Pak-koncernen och är styrelseledamot i SourceByNet Pte Ltd. (SBN). Stämman beslöt vidare att ett arvode om 275.000 kronor skall utgå till Nils Björkman enligt motsvarande princip som gäller för övriga ledamöter i styrelsen. Detta innebär att det totala styrelsearvodet för innevarande verksamhetsår kommer att uppgå till 1.650.000 kronor.

Stockholm den 5 juli 2013

PA Resources AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven A Olsson, styrelsens ordförande
+46 708 24 19 70

Tomas Hedström, CFO
+46 8 545 211 56

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 11.50 den 5 juli 2013.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Person som kan erhålla denna pressrelease är skyldig att informera sig om att ovanstående restriktioner följs och i synnerhet att inte publicera eller sprida pressreleasen i strid mot tillämpliga värdepappersrättsliga regler.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospekt som kommer att offentliggöras av PA Resources på dess webbplats omkring den 15 augusti 2013.

PA Resources har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar