Kommuniké från PA Resources AB:s extra bolagsstämma den 9 april 2013

Aktieägarna i PA Resources AB (publ) höll extra bolagsstämma tisdagen den 9 april 2013 i Stockholm. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag, vilket bland annat innefattade godkännande av sammanläggning av aktier.

Följande beslut fattades vid stämman:

Beslut om att anta ny bolagsordning

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade stämman att anta ny bolagsordning innefattande bland annat ändring av följande bestämmelser:

  • antalet aktier ändras till lägst 25.000.000 och högst 100.000.000,
  • bestämmelsen gällande olika aktieslag utgår, eftersom bolaget numera har endast ett aktieslag.

Beslut om en mindre nyemission samt sammanläggning av aktier

Av rent administrativa skäl för att åstadkomma ett så jämnt antal aktier som möjligt för genomförande av sammanläggning av aktier beslutades om en riktad nyemission av 28 nya aktier. De nya aktierna skall endast kunna tecknas av Carnegie Investment Bank AB (publ) till en teckningskurs av 10 öre per aktie (motsvarande aktiens kvotvärde innan sammanläggning).

Stämman beslutade därefter om en sammanläggning av aktier 1:500 innebärande att 500 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie. Sammanläggningen avser att öka transparensen på priset på bolagets aktier samtidigt som det resulterar i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier. Sammanläggningen skall ske genom avrundning nedåt innebärande att varje helt 500-tal aktier per avstämningsdagen resulterar i en aktie efter sammanläggningen.

För de aktieägares vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning), kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen. Överskjutande aktier kommer därefter att, på bolagets bekostnad, säljas av Carnegie Investment Bank AB (publ) som bolaget anlitat för hanteringen av sammanläggningen och försäljningen av överskjutande aktier. Behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i bolagets ägo efter deras andel i de aktier som sålts.

Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Den verkställande direktören bemyndigades vidta de smärre ändringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på www.paresources.se.

Stockholm den 9 april 2013

PA Resources AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Askvik, PA Resources vd och koncernchef, +46  8 545 211 50
eller Hans Kristian Rød, styrelsens ordförande, +47 90 11 86 12

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 11.15 den 9 april 2013
.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar