PA Resources AB: Produktionsrapport för kvartal 1, 2011

 

PA Resources genomsnittliga produktion per dag*

(fat per dag)    Jan-Mars 2011
(kvartal 1)
         Mars 2011
Västafrika 6 200 5 200
Nordafrika 3 500 2 800
Koncern totalt     9 700 8 000

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen
på oljefälten före reduceringar för royalty och andra skatter. Produktionsstatistiken är preliminär.
 

 

n  Total oljeproduktion, kvartal 1, 2011:                        873 400 fat 

n  Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 1, 2011:   94 USD per fat

n  Västafrika: Produktionen på Azuritefältet i Republiken Kongo fortsätter att påverkas av det pågående arbetet med borrning och färdigställande av den sista injektionsbrunnen och produktionsbrunnen. Produktionen under april och maj kommer att vara reducerad på grund av att en brunn tagits ur drift för att kunna sidoborras till en ny plats. Denna sidobrunn blir den sista produktionsbrunnen som borras. Nuvarande produktionsnivå är i linje med genomsnittet för kvartal 1.

n  Nordafrika: Produktionen på Didonfältet, som ligger offshore Tunisien, avbröts tillfälligt på grund av den förvärrade situationen i Libyen. Återstarten av produktionen på den fjärrstyrda plattformen försenades på grund av dåligt väder i kombination med flygrestriktioner i området. Produktionen fungerar återigen normalt.

Stockholm, 8 april 2011
PA Resources AB (publ) 


Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se

 


PA Resources AB (publ)
är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.45 den 8 april 2011.

 

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar