PA Resources avser att avyttra sina tillgångar och ansöka om avnotering

I april 2015 tog PA Resources AB:s styrelse initiativ till en översyn av bolagets strategiska alternativ för bolagets framtid. De huvudsakliga alternativ som utforskades var: tillgången på långfristig finansiering, en företagstransaktion genom förvärv eller samgående alternativt en försäljning av tillgångar eller dotterbolag. En intern projektgrupp tillsattes för att driva processen och den nödvändiga dokumentationen i form av informationsmemorandum, presentationer sam virtuella datarum förbereddes. Under processens gång kontaktades ett stort antal bolag däribland olje- och gasbolag, finansiella institutioner samt andra potentiella investerare.

Då den strategiska översynsprocessen nu nått sitt slut har styrelsen inte funnit några hållbara alternativ vad gäller långsiktig finansiering eller företagstransaktioner vilket innebär att det tredje alternativet, försäljning av tillgångar och dotterbolag, är det enda alternativ som återstår. Styrelsen har följaktligen uppdragit bolagsledningen att fortsätta diskussioner med de parter som visat intresse för att förvärva PA Resources olje- och gastillgångar.

Som följd av styrelsens beslut att avyttra bolagets tillgångar är det bolagets avsikt att inlämna en ansökan om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm de kommande dagarna. Beslutet att avnotera aktien är en följd av de avtal bolaget tecknat med dess större borgenärer som del av företagsrekonstruktionen. På den extra bolagsstämma som hölls den 27 oktober 2015 bemyndigade aktieägarna bolagets styrelse att ansöka om avnotering av aktien. Inför ett beslut att avnotera aktien vände sig bolaget till Aktiemarknadsnämnden för att inhämta deras syn på frågan. Aktiemarknadsnämnden svarade att under rådande omständigheter är det angeläget utifrån perspektivet av god sed på aktiemarknaden att de berörda aktieägarna får tydlig information om avnoteringsplanerna, samt att bolaget avvaktar med att ansöka om avnotering till dess att aktieägarna haft rimlig tid på sig att avyttra sina innehav om de så önskar innan handeln upphör. Det är bolagets avsikt att följa Aktiemarknadsnämndens rekommendationer. Mer information kommer att delges när avnoteringsprocessen har påbörjats.

Stockholm, 17 November 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.08:30 den 17 november 2015.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar