PA Resources bokslutskommuniké 2012

SAMMANFATTNING

  • Koncernens intäkter uppgick till 467 (535) MSEK under fjärde kvartalet.
  • EBITDA för kvartalet var 266 (306) MSEK. 
  • Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -16 (11) MSEK, exklusive engångskostnader.
  • Det operativa kassaflödet förbättrades för kvartalet till 175 (-106) MSEK och för helåret till 838 (812) MSEK.
  • Rekapitalisering genomfördes i slutet av 2012 och slutfördes i början av 2013 - eget kapital ökade därefter med cirka 1 570 MSEK.
    - 90% av konvertibellånet konverterades till nya aktier - eget kapital ökade med 968 MSEK, räntebärande nominell skuld minskade med 890 MSEK.
    - Garanterad företrädesemission genomfördes och tillförde 705 MSEK före emissionskostnader.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Kv 4 2012 Kv 4 2011 jan.-dec.2012 jan.-dec. 2011
Rörelsens intäkter (MSEK) 467 535 2 184 2 154
EBITDA (MSEK) 266 306 1 255 1 295
EBITDA marginal 56,9% 57,2% 57,5% 60,1%
Rörelseresultat (MSEK) * 178 121 684 508
Rörelsemarginal * 38,2% 22,7% 31,3% 23,6%
Resultat före skatt (MSEK) * -16 11 85 158
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,24 -2,91 -2,36 -3,27

* Siffrorna för fjärde kvartalet respektive tolvmånadersperioden 2012 exkluderar icke-kassaflödespåverkande engångskostnader om 169 respektive 1 748 MSEK före skatt. Efter den under tredje kvartalet 2012 totala nedskrivningen av Azuritefältet, har samtliga tillkommande investeringskostnader om 151 MSEK kostnadsförts. Siffrorna för helåret liksom fjärde kvartalet 2011 exkluderar icke-kassaflödespåverkande engångskostnader om 2 035 MSEK före skatt.

Stockholm, 6 februari 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik, VD och koncernchef, PA Resources
+46 8 545 211 50


Webbsänd telefonkonferens
PA Resources resultat för fjärde kvartalet 2012 presenteras den 6 februari 2013 kl. 10.00 genom en webbsänd telefonkonferens. För deltagande via webb, använd följande länk:

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/paresources/objects/qyf5671d/


För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 203 043 24 36
USA: +1 866 458 4087

En inspelad version finns tillgänglig efter presentationen på www.paresources.se.

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.15 CET den 6 februari 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar