PA Resources erhåller waiver och villkorsändring för det norska obligationslånet

PA Resources AB (publ) meddelar att obligationsägarna i det norska obligationslånet (ISIN: NO 001 060572.8) under ett obligationsägarmöte den 28 juni 2013, efter att beslutsförhet uppnåtts, enhälligt beviljat bolaget ett medgivande (en så kallad waiver) samt en ändring av lånevillkoren som innebär en sänkning av tillåten miniminivå på eget kapital från 2 miljarder SEK till 1 miljard SEK.

Mot bakgrund av den föreslagna fullt garanterade företrädesemissionen, som offentliggjordes den 5 juni 2013, i vilken bolaget avser öka koncernens egna kapital och koncernens egna kapital i förhållande till sysselsatt kapital till nivåer överstigande de miniminivåer som gäller i obligationsvillkoren, har obligationsägarmötet beviljat PA Resources AB en waiver. En waiver krävs då PA Resources kan komma att bryta mot sina finansiella åtaganden (covenanter) i kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2013.

Waivern och ändringen av lånevillkoren är villkorade av att obligationsägarna i det svenska obligationslånet (ISIN: SE0003652577) beviljar bolaget ett medgivande (waiver) vid kommande obligationsägarmöte. Inga avgifter utgår för waivern.

Stockholm, 1 juli 2013
P
A Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:
Tomas Hedström, CFO, +46 706534108

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 1 juli 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar