PA Resources genomför riktad nyemission av aktier

Styrelsen i PA Resources AB har idag beslutat att anlita Carnegie Investment Bank AB för att genomföra en riktad nyemission av upp till 14,5 miljoner nya aktier i PA Resources AB.
 
Beslutet om att genomföra nyemissionen kommer att fattas av styrelsen efter en så kallad bookbuilding process. Styrelsens beslut kommer att baseras på det bemyndigande som styrelsen beviljades av årsstämman den 13 maj 2009.
 
Nyemissionen kommer att omfatta högst 14,5 miljoner nya aktier och teckningskursen kommer att fastställas genom en bookbuilding process. Det totala antalet utestående aktier i PA Resources AB kommer i det fall 14.5 miljoner nya aktier utges, att uppgå till 160 014 004.
 
Kapitalet från emissionen kommer att användas till att vidareutveckla PA Resources tillgångar bland annat genom att tidigarelägga utbyggnader av nya fält och prospekteringsborrningar.
 
- Pengarna ska framförallt användas till utbyggnaden av Asengfältet (f d Benita) i Ekvatorialguinea som med stor sannolikhet kommer att påbörjas redan i sommar, samt tidigarelagda prospekteringsborrningar i Republiken Kongo. Vi ser en stor potential för värdetillväxt för våra aktieägare genom dessa investeringar. Samtidigt fortsätter vi utvecklingen av våra producerande tillgångar genom att ha tagit i drift en ny produktionsbrunn på Didon-fältet i Tunisien som vi berättat om förra veckan, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef i PA Resources AB.
 
Stockholm, 15 juni 2009
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84, +46 8 21 83 82
E-post: info@paresources.se

eller
Bo Askvik
CFO, PA Resources AB
Telefon: +46 8 21 83 82

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verk-samhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om cirka 2 420 MSEK under 2008. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar