PA Resources produktionsrapport för kvartal 2 och juni 2013

Genomsnittlig oljeproduktion, fat per dag*

Första halvåret,
                  2013
Kvartal 1,
        2013
Juni, 
2013
Västafrika                   4 400       4 800 3 800
Nordafrika                      800          800    800
Totalt                   5 200       5 600 4 600

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

  • Total oljeproduktion, kvartal 2 2013:                      435 100 fat
  • Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 2 2013:   103 USD per fat (preliminär)
  • PA Resources licensandel i Didon fältet i Tunisien kommer att minska från 100% till 30% förutsatt att utfarmningstransaktionen med EnQuest godkänns. Produktionssiffrorna har därför justerats retroaktivt till 30% andel per den 1 januari 2013.
  • Som tidigare kommunicerats påverkas produktionen på Asengfältet av begränsningar i fartygets kapacitet att hantera den producerade gasen. I juni påverkades produktionen även av förbättringsarbeten på en av gasinjektionsbrunnarna vilket minskade oljeproduktionsnivåer något ytterligare.
  • Produktionen från Didonfältet stängdes ner den 1 juli då FSO-fartyget ska genomgå ett omfattande certifierings- samt uppgraderingsprogram. Produktionen beräknas åter vara igång i mitten av september. Produktionsbortfallet till följd av dessa underhållsarbeten i tredje kvartalet förväntas att delvis kompenseras genom en högre produktion i fjärde kvartalet. 

Stockholm, 5 juli 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Tomas Hedström, CFO
+46 706534108

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbygg-nad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 184 MSEK under helåret 2012. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 5 juli 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar