PA Resources produktionsrapport kvartal 1, 2012

 

PA Resources genomsnittliga produktion per dag*

(fat per dag) Kvartal 1
2012
Mars
2012
Västafrika 6 200 5 800
Nordafrika 2 500 2 400
Koncernen totalt 8 700 8 200

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen
på oljefälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.  • Total oljeproduktion, kvartal 1, 2012:                       792 200 fat
  • Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 1, 2012:  120 USD per fat (preliminär)
  • Under första kvartalet genomförde PA Resources försäljning och liftings av olja för egen räkning om totalt cirka 500 000 fat av vilket cirka hälften var produktion från Asengfältet i Ekvatorial Guinea och resten var från Tunisien. Efter kvartalets utgång, den 4 april, slutfördes ytterligare en lifting för PA Resources räkning om cirka 500 000 fat på Azuritefältet i Republiken Kongo.
  • I början av mars uppnådde Asengfältet i Ekvatorialguinea den planerade högre produktionsnivån om cirka 60 000 fat per dag, av vilka cirka 3 400 fat per dag netto till PA Resources baserat på licensandel (Working interest).
  • Under februari minskade produktionsnivån i en brunn på Azuritefältet i Republiken Kongo markant och den har producerat på en mycket låg nivå under mars. Försämringen är inte relaterad till reservoaren, utan är hänförlig till ett partiellt fel i brunnens slutsteg. Teknisk och ekonomisk analys av möjliga åtgärder pågår.

Stockholm, 10 april 2012
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Tel: +46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 CET den 10 april 2012.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar