Preliminärt resultat: PA Resources erhåller waiver för det svenska obligationslånet

PA Resources AB (publ) meddelar det preliminära resultatet från obligationsägarmötet den 4 juli 2013, under vilket obligationsägarna i det svenska obligationslånet (ISIN: SE0003652577) beviljat bolaget ett medgivande (en så kallad waiver). Obligationsägarmötet genomfördes genom ett skrifligt förfarande. Omröstningen stängdes kl.16:00 den 4 juli 2013 och agenten CorpNordic hade då registrerat alla inkomna röster. Det slutgiltliga resultatet kommer att meddelas den 8 juli 2013 när agenten har mottagit Euroclears obligationsägarskuldbok med avstämningsdag den 28 juni 2013 (för att kunna avgöra om inkomna röster har rösträtt).

Mot bakgrund av den föreslagna fullt garanterade företrädesemissionen, som offentliggjordes den 5 juni 2013, i vilken bolaget avser öka koncernens egna kapital och koncernens egna kapital i förhållande till sysselsatt kapital till nivåer överstigande de miniminivåer som gäller i obligationsvillkoren, är det preliminära resultatet från obligationsägarmötet den 4 juli 2013 att obligationsägarna har beviljat PA Resources AB ett medgivande (waiver) för relevanta finansiella åtaganden (så kallade covenanter) i det svenska obligationslånet. En waiver krävs då PA Resources kan komma att bryta mot sina finansiella åtaganden (covenanter) i kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2013.

Waivern är villkorad av att aktieägarna på den extra bolagsstämman den 5 juli 2013, godkänner styrelsens förslag att genomföra företrädesemissionen. Inga avgifter utgår för waivern.

Stockholm, 5 juli 2013
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:
Tomas Hedström, CFO
+46 706534108

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.15 den 5 juli 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar