Bokslutskommuniké Pallas Group AB(publ)

Styrelsen och VD´n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H2 och helår 2017. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • EBITDA för 2017 uppgick till 14,2 Mkr (6,1 Mkr).
  • Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 7,4 Mkr (-0,2 Mkr).
  • Amorteringarna under 2017 uppgick till 6,1 Mkr (11,8 Mkr).
Resultat i korthet Juli-december HELÅR
2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 19,4 17,0 42,5 33,4
EBITDA 7,1 2,4 14,2 6,1
Rörelseresultat, Mkr 3,6 -0,8 7,4 -0,2
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,2 2,2 4,6 1,3
Resultat efter skatt, Mkr 1,8 2,1 4,2 1,2
Resultat per aktie, kronor 0,10 0,12 0,24 0,07
Rörelsemarginal, % 18,6 -4,7 17,4 -0,6
Soliditet, exkl. minoritet, % 21,6 17,5 21,6 17,5

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00 CET. 

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1 000 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energykoncernen.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.