Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Styrelsen och VD´n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande Q2. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr.
  • Timecharteravtal tecknat för M/T Pallas Glory.
  • Förlängt timecharteravtal med Thunbolagen för M/S Pallas Ocean.
  • Fulltecknad nyemission.
  • Genomförd riktad emission.
  • Avsiktsförklaring tecknad med Akdeniz Shipyard avseende nybyggnation av ett bunkerfartyg.

Resultat i korthet JULI-DECEMBER OKTOBER-DECEMBER HELÅR
2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012
Nettoomsättning, Mkr 17,9 21,5 9,0 11,8 42,5
Rörelseresultat, Mkr 2,5 -3,3 1,4 -3,1 -8,4
Resultat efter finansiella poster, Mkr 0,5 -5,0 0,1 -3,8 -13,4
Resultat efter skatt, Mkr 0,5 -4,4 0,2 -3,2 -12,8
Resultat per aktie, kronor 0,03 -0,54 0,01 -0,40 -1,59
Rörelsemarginal, % 14,0 -15,3 15,6 -26,3 -19,8
Soliditet, exkl. minoritet, % 11,2 8,5 11,2 8,5 8,1

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Prenumerera

Dokument & länkar