Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Styrelsen och VD´n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande Q1. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • EBITDA uppgick till 3,4 Mkr(2,7 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr(1,1 Mkr).
  • Avtal är tecknat om avyttring av Pallas Investment Kredit AB.
Resultat i korthet Q1 HELÅR
2013/2014 2012/2013 2012/2013
Nettoomsättning, Mkr 9,3 9,0 35,6
EBITDA 3,4 2,7 10,9
Rörelseresultat, Mkr 1,7 1,1 4,5
Resultat efter finansiella poster, Mkr 0,7 0,3 0,8
Resultat efter skatt, Mkr 0,6 0,1 0,6
Resultat per aktie, kronor 0,03 0,01 0,03
Rörelsemarginal, % 18,5 12,2 12,6
Soliditet, exkl. minoritet, % 11,9 10,4 11,1

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

www.pallasgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar