Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Styrelsen och VD´n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande Q1. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • EBITDA för perioden uppgick till 2,3 Mkr (1,9 Mkr).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,8 Mkr (0,1 Mkr).
  • Resultatet beror till största del på att MT Pallas genomfört sin planerade torrdockning.
Resultat i korthet Q1 HELÅR
2015/2016 2014/2015 2014/2015
Nettoomsättning, Mkr 7,4 16,1 52,1
EBITDA 2,3 1,9 12,7
Rörelseresultat, Mkr 0,8 0,1 5,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr 0,0 -0,5 2,6
Resultat efter skatt, Mkr 0,0 -0,6 1,8
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,03 0,11
Rörelsemarginal, % 10,8 0,6 11,0
Soliditet, exkl. minoritet, % 5,0 2,8 4,9

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

www.pallasgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar