KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

FirmaPallas Group AB(publ) Organisationsnummer556712-3038
PostutdelningsadressHälleflundregatan 12 Postnummer426 58 OrtVästra Frölunda

1.         KALLELSE

Härmed kallas Ni till årsstämma i Pallas Group AB(publ). Årsstämman kommer att äga rum den 3 december 2015, Kl 13:00 på Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg.

2.         INSTRUKTION TILL AKTIEÄGARE

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i bolagets aktiebok den 27 november 2015, dels till bolaget anmäla sitt deltagande senast den 27 november 2015. Anmälan, vilken skall innehålla namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, sker via E-mail till krister.persson@pallasgroup.se eller via telefon 031-13 50 28.

3.         FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämman öppnas av Anders Steiner, Styrelseordförande

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen.
  7. Beslut angående:

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och revisorns koncernberättelse.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

      8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

      9. Val av styrelse.

    10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och andra finansiella instrument.

    11. Beslut om ändring av §11 Räkenskapsår i bolagsordningen.

    12. Beslut om ändring av §1 Firma i bolagsordningen.

    13. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid

          stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear

          Sweden AB. 

    14. Övriga ärenden.

4.         FÖRSLAG TILL BESLUT

            

Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och andra finansiella instrument

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 – Styrelsens förslag att ändra bolagsordningen

Beslut om att ändra bolagsordningens §11 Räkenskapsår.

§11 enligt nuvarande bolagsordning: ” Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juli – 30 juni.”

§11 enligt styrelsens förslag: ” Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.”

Punkt 12 – Huvudägarens förslag att ändra bolagsordningen

Beslut om att ändra bolagsordningens §1 Firma.

§1 enligt nuvarande bolagsordning: ” Bolagets firma är Pallas Group AB. Bolaget är publikt.”

§1 enligt huvudägarens förslag: ” Bolagets firma är Smart Tankers AB. Bolaget är publikt.”

Punkt 13 – Styrelsens förslag till bemyndigande avseende smärre justeringar i besluten

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Göteborg 4 november 2015

Pallas Group AB(publ)

Styrelsen

Prenumerera