Publicering av Koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2017

Pallas Group AB (publ) publicerar härmed sin koncernårsredovisning inkl. revisionsberättelse gällande räkenskapsåret 2017.

Koncernredovisningen samt revisionsberättelsen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juni 2018 kl.14:00 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

Prenumerera

Dokument & länkar