Bokslutskommuniké januari -december 2000

Bokslutskommuniké januari -december 2000 · Resultatet efter skatt för 2000 uppgick, exklusive engångsintäkter, till 181,8 Mkr (78,1), motsvarande en vinst per aktie på 8,10 kronor (5,21). · Kassaflödet från den löpande verksamhet ökade till 228,2 Mkr (119,1) motsvarande 10,18 kronor per aktie (7,94). · Hotellus International AB har förvärvats och konsolideras fr o m andra kvartalet 2000. · Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor (2,75) per aktie Förvaltningsintäkterna för 2000 uppgick till 497,7 Mkr (272,0). Driftsöverskottet ökade med 191,0 Mkr till 408,8 Mkr (217,8). Ökningen är en effekt av tillskottet från Hotellusförvärvet, helårseffekt från hotellfastigheter förvärvade under 1999, ökade hyresintäkter från en god hotellmarknad vilket kommer Pandox till del genom omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal samt ett aktivt utvecklingsarbete inom befintlig portfölj. Direktavkastning, justerat för köpta och sålda fastigheter, för perioden blev 9,6% (9,6). Finansnettot uppgick till -150,7 Mkr (-77,5). Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 100,3 Mkr och uppgick till 183,7 Mkr (83,4). Hotellus International AB förvärvades med tillträde den 1 april 2000. Förvärvet som skapat en av norra Europas största hotellfastighetsägare, omfattade 16 hotellfastigheter, varav 8 är belägna utanför Sverige. Betalning skedde kontant med 104 Mkr samt med 9 900 000 nyemitterade Pandoxaktier. Övriga förändringar i hotellfastighetsportföljen omfattar förvärv av resterande 50 procent av hotellfastigheten Scandic Star Hotel Sollentuna med tillträde 1 november 2000 samt avyttring av Good Morning Hotel Boden med 51 rum. Per den 31 december 2000 ägde Pandox 46 hotellfastigheter med totalt 8 458 rum och ett bokfört värde inklusive hotellinventarier på 4 784,5 Mkr "År 2000 blev ett nytt bra år för Pandox. Resultatet per aktie ökade med 55% och kassaflödet per aktie ökade med 28%. Förvärvet av Hotellus har ökat bolagets potential framöver då vi kan utnyttja hotellkonjunkturcykeln för lönsamma affärer. Samtidigt är risken begränsad då intäkterna inte längre är beroende av ett enskilt lands ekonomi. ",säger Anders Nissen, Verkställande Direktör Pandox AB. För ytterligare information: Anders Nissen, VD Pandox AB,08-506 205 50 Nils Lindberg, Finansdirektör, Pandox AB,08-506 205 53 Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01500/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar