Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Resultatet efter skatt för perioden januari - september 2001 uppgick till 132,4 Mkr (112,5), exklusive engångsintäkter, motsvarande en vinst per aktie på 5,32 (5,21) kronor. · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 197,1 Mkr (164,7), motsvarande 7,92 (7,63) kronor per aktie. · Två hotellfastigheter har förvärvats för sammanlagt 142 Mkr till en direktavkastning på 9 % och två hotellfastigheter har avyttrats för sammanlagt 33 Mkr med en reavinst på 8,6 Mkr. Förvaltningsintäkterna för perioden januari-september 2001 uppgick till 430,3 Mkr (349,3). Driftsöverskottet ökade med 69,4 Mkr till 358,7 Mkr (289,3). Ökningen är en effekt av tillskottet från Hotellusförvärvet, en god hotellmarknad samt en hög förädlingstakt i den befintliga portföljen. För jämförbara enheter uppgick förädlingstakten till 4,3 procent. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,6 (9,5) procent. Finansnettot uppgick till -136,5 Mkr (-104,4). Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 19,9 Mkr och uppgick till 132,4 Mkr (112,5). Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR:9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta. Under rapportperioden har hotellfastigheterna Mr Chip Stockholm-Kista och Högvakten i Helsingborg förvärvats för sammanlagt 142 Mkr till en direktavkastning på 9 %. Hotellfastigheterna Sten Stensson Sten i Eslöv och Scandic Karlshamn har sålts med en reavinst på totalt 8,6 Mkr. Prognos Pandox bedömning är att den fokuserade strategin och den höga kvaliteten på portföljen skapar fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget. En förväntad nedgång i efterfrågan kommer att fördela sig ojämnt mellan ort, hotellägen och standard samt varunamnstillhörighet. Pandox utvalda marknadssegment förväntas ha en fortsatt god efterfrågan. Pandox resultat efter de första nio månaderna ligger väl i linje med tidigare lämnad helårsprognos vilket innebär att prognosen om ett resultat, efter skatt och exklusive engångsintäkter, om 180 Mkr står fast. Den skatt som beräknas belasta resultatet består huvudsakligen av uppskjuten skatt då företaget har väsentliga underskottsavdrag. För ytterligare information: Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02 Nils Lindberg, Finansdirektör Pandox AB, 08-506 205 53 Bifogas: Delårsrapport i sin helhet Pandox AB (publ) Delårsrapport Januari-september 2001 Ökade intäkter, kassaflöde och resultat · Resultatet efter skatt för perioden januari - september 2001 uppgick till 132,4 Mkr (112,5), exklusive engångsintäkter, motsvarande en vinst per aktie på 5,32 (5,21) kronor. · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 197,1 Mkr (164,7), motsvarande 7,92 (7,63) kronor per aktie. · Två hotellfastigheter har förvärvats för sammanlagt 142 Mkr till en direktavkastning på 9 procent och två hotellfastigheter har avyttrats för sammanlagt 33 Mkr med en reavinst på 8,6 Mkr. Pandox intäkter, kassaflöde och resultat fortsätter att öka. Intäkterna ökade med 81 Mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter, ökade med 23 Mkr och kassaflödet förbättrades till 197 Mkr. Resultatförbättringen är i huvudsak hänförlig till förvärvet av Hotellusportföljen den 1 april 2000, men även förädlingstakten via Pandox aktiva ägande har varit god, och uppgår för jämförbara enheter till 4,3 procent. Pandox är ett av norra Europas ledande hotellfastighetsbolag. Sedan 1997 är bolaget noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Pandox strategi är att fokusera ägandet på hotellfastigheter i ett utvalt, lönsamt och växande marknadssegment - stora hotell, centralt belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, svenska regions- och universitetsstäder samt huvudstäder och andra stora orter i norra Europa. För närvarande äger Pandox 46 hotellfastigheter med cirka 8450 rum. Cirka 75 procent av intäkterna kommer från starka internationella hotellmarknader som Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen, Bryssel och London. Drygt 95 procent av hotellen har naturliga, starka hotellägen och 98 procent drivs av starka varunamn som Scandic, Radisson SAS, Holiday Inn och Hilton. Avtalsstrukturen med cirka 85 procent omsättningsbaserade avtal innebär att bolaget kopplas ihop med den underliggande hotellmarknaden. En viktig fråga för närvarande är att kunna kartlägga och utvärdera nuvarande förändring i hotellkonjunkturmönstret. Lika betydelsefullt är att kunna bedöma det framtida efterfrågemönstret för att därigenom kunna reducera risker och därefter utnyttja marknadsförändringarna för lönsamma förvärv och investeringar. Efterfrågan i hotellbranschen skapas allmänt sett av ekonomisk aktivitet, dvs. hotellkonjunkturcykeln är länkad till BNP-utvecklingen. Detta är ofta känt. Vad som därefter påverkar utvecklingen av RevPAR (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) i en specifik marknad är betydligt mer komplext. Faktorer som skapar förutsättningar för beläggning och snittpris är lokala ekonomiska förhållanden, andel ny hotellkapacitet i marknaden, valutaförändringar, hur utvecklad en marknad är avseende varunamn och segment samt speciella händelser av extraordinär karaktär. De förändringar i efterfrågan som pågår som en följd av den ekonomiska avmattningen samt terrorattacken i New York har hittills främst resulterat i minskade intäkter i det övre prissegmentet samt till de regioner i norra Europa som har hög andel amerikanska gäster. Eftersom Pandox har relativt låg exponering i sin portfölj mot dessa intäktsslag är de negativa effekterna så här långt begränsade till hotellfastigheterna i London och Antwerpen. Sverige är Pandox största marknad och Stockholmsmarknaden den mest betydelsefulla. Stockholms hotellmarknad uppvisar fortsatt tillväxt i RevPAR jämfört med i fjol. Det segment som hittills har drabbats är det övre prissegmentet samt hotellmarknaden runt Arlanda International Airport. Pandox prognostiserar en minskning under fjärde kvartalet för den totala marknaden medan Pandox utvalda marknadssegment kommer att klara sig bättre än denna i jämförelse. Bryssels hotellmarknad är fortsatt stark och 2001 har förutsättningar att nå samma nivåer som i fjol. Efterfrågan i Köpenhamn växer medan beläggningen sjunker som en följd av ny kapacitet. Snittpriserna kompenserar för närvarande och ger en viss tillväxt. Pandox hotell, Scandic Copenhagen med 484 rum har en stark position i marknaden och har hittills haft en hög tillväxt. Pandox bedömer att intäkterna för årets sista kvartal kommer att minska jämfört mot motsvarande period tidigare år. Tyskland har som en följd av ekonomisk avmattning i riket haft en successiv nedgång i efterfrågan under 2001. Året prognostiseras till minus 6-8 procent varav fjärde kvartalet blir det sämsta. Pandox tre tyska hotell prognostiseras minska i nivå med genomsnittet. London har haft den sämsta utvecklingen. Hög andel gäster från USA som ofta tillhör högprissegmentet, ny kapacitet i marknaden, dyr valuta samt en nedgång i den lokala ekonomin ger dåliga förutsättningar för hotellindustrin. RevPAR utvecklingen var till och med augusti minus 6,3 procent jämfört med i fjol. Prognosen för resten av året är minus 15-20 procent. Av Pandox totala intäkter kommer cirka 7 procent från London. Holiday Inn Nelson Dock förväntas tappa något mer än marknadens genomsnitt. Rapportperiodens största händelse i den befintliga portföljen är färdigställandet av före detta Albert Premier i Bryssel. Hotellet som är beläget centralt i Bryssel och har 287 rum, har under arton månader konverterats från ett turisthotell till ett internationellt hotell av hög standard. Hotellet framtida marknadsposition är att konkurrera mot hotellen i det övre fullservicesegmentet. Hotellet har också från och med mitten av september ändrat namn till Hilton Brussels City vilket innebär att hotellet framgent kommer att marknadsföras via ett av världens mest kända distributionssystem. Intäkter och driftsöverskott - fastighetsverksamhet Förvaltningsintäkterna för perioden januari-september 2001 uppgick till 430,3 Mkr (349,3), motsvarande en förbättring med 81,0 Mkr. Driftsöverskottet ökade med 69,4 Mkr till 358,7 Mkr (289,3). Ökningen är en effekt av tillskott från Hotellusförvärvet, helårseffekt från hotellfastigheter förvärvade under 2000, ökade hyresintäkter från en god hotellmarkad samt ett aktivt utvecklingsarbete inom befintlig portfölj. För jämförbara enheter var förädlingstakten under perioden 4,3 procent. Justerad direktavkastning före administrativa kostnader uppgick för perioden till 9,6 procent (9,5). Justerad direktavkastning inklusive fastighetsrelaterade administrativa kostnader uppgick till 9,3 procent (9,2). Intäkter och resultat - operatörsverksamhet Intäkterna från operatörsverksamheten är i sin helhet relaterad till före detta Hotel Albert Premier med 287 rum centralt i Bryssel. Hotellet drivs via ett managementkontrakt, vilket innebär att operatören driver hotellet i Pandox regi. Från och med mitten av september drivs hotellet av Hilton under namnet Hilton Brussels City. Intäkterna från operatörsverksamheten under perioden januari-september 2001 uppgick till 28,1 Mkr och resultatet till 0,4 Mkr. Det positiva resultatet har uppnåtts trots att hotellet genomgått ett genomgripande renoverings- och utvecklingsarbete under perioden. Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till 301,5 Mkr, en förbättring med 64,0 Mkr jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till -136,5 Mkr (-104,4) och resultatet före skatt till 165,0 Mkr (133,1). Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av Hotellusförvärvet, en hög förädlingstakt i portföljen samt intäktshöjande investeringar. Resultatet har även påverkats positivt av en engångsintäkt på totalt 8,6 Mkr avseende reavinst från försäljning av två hotellfastigheter. På grund av underskottsavdrag uppstår ingen betald skatt. Den beräknade uppskjutna skatten för perioden uppgår till -23,8 Mkr (-20,3) vilket ger ett redovisat resultat efter skatt på 141,0 Mkr (112,5). Finansiering och kassaflöde Finansnettot för perioden uppgick till -136,5 Mkr (-104,4). Koncernens räntebärande skulder uppgick den 30 september 2001 till 3 224,4 Mkr (2 955,5). Låneportföljen har en spridd förfallostruktur med en genomsnittlig räntebindningstid på 2,4 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 5,76 procent och fastigheternas belåningsgrad var 64 procent. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit på 100 Mkr (50) uppgick till 163 Mkr (150,7). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital och investeringar för perioden uppgick till 197,1 Mkr (164,7). Investeringar och försäljningar Pandoxkoncernens investeringar uppgick under perioden till 118,4 Mkr. Investeringarna avsåg i huvudsak produktförbättringar i ett antal hotellfastigheter med de mest omfattande investeringarna i Radisson SAS Arlandia och Hilton Brussels City. Under perioden har hotellfastigheterna Sten Stensson Sten i Eslöv samt Scandic Karlshamn avyttrats med en total reavinst på 8,6 Mkr. Avyttringarna är ett led i Pandox strategi att koncentrera ägandet till prioriterade orter. Under perioden har två hotellfastigheter förvärvats, Mr Chip i Stockholm-Kista och Högvakten i Helsingborg. Förvärvskostnaden var sammanlagt 142Mkr och förvärven gjordes till en direktavkastning på 9 procent. Hotellfastigheternas bokförda värde inklusive hotellinventarier uppgick till 5 055,0 Mkr (4634,8). Prognos Pandox bedömning är att den fokuserade strategin och den höga kvaliteten på portföljen skapar fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget. En förväntad nedgång i efterfrågan kommer att fördela sig ojämnt mellan ort, hotellägen och standard samt varunamnstillhörighet. Pandox utvalda marknadssegment förväntas ha en fortsatt god efterfrågan. Pandox resultat efter de första nio månaderna ligger väl i linje med tidigare lämnad helårsprognos vilket innebär att prognosen om ett resultat, efter skatt och exklusive engångsintäkter, om 180 Mkr står fast. Den skatt som beräknas belasta resultatet består huvudsakligen av uppskjuten skatt då företaget har väsentliga underskottsavdrag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00430/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00430/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar