Pandox: Delårsrapport januari - september 2001


Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,6 (9,5) procent.

Finansnettot uppgick till -136,5 Mkr (-104,4).

Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 19,9 Mkr och uppgick till 132,4 Mkr (112,5). Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR:9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta.

Under rapportperioden har hotellfastigheterna Mr Chip Stockholm-Kista och Högvakten i Helsingborg förvärvats för sammanlagt 142 Mkr till en direktavkastning på 9 %. Hotellfastigheterna Sten Stensson Sten i Eslöv och Scandic Karlshamn har sålts med en reavinst på totalt 8,6 Mkr.

Prognos

Pandox bedömning är att den fokuserade strategin och den höga kvaliteten på portföljen skapar fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget. En förväntad nedgång i efterfrågan kommer att fördela sig ojämnt mellan ort, hotellägen och standard samt varunamnstillhörighet. Pandox utvalda marknadssegment förväntas ha en fortsatt god efterfrågan. Pandox resultat efter de första nio månaderna ligger väl i linje med tidigare lämnad helårsprognos vilket innebär att prognosen om ett resultat, efter skatt och exklusive engångsintäkter, om 180 Mkr står fast. Den skatt som beräknas belasta resultatet består huvudsakligen av uppskjuten skatt då företaget har väsentliga underskottsavdrag.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

För ytterligare information: <br>Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02 <br>Nils Lindberg, Finansdirektör Pandox AB, 08-506 205 53 <br>Bifogas: Delårsrapport i sin helhet

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 145 hotell med cirka 32 200 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.