Slutligt utfall i Panions nyemission

Panion Animal Health AB:s (publ) (”Panion”) nyemission av units tecknades till cirka 56 procent och Panion tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 5,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Unitemissionen i Panion Animal Health AB:s (publ)  (”Panion”) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 30 maj 2018, tecknades till ca 56 procent. Cirka 44 procent har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4 MSEK och cirka12 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,2 MSEK.

Bolagets VD Anja Holm kommenterar
“Vi genomförde den här emissionen för att ge våra aktieägare möjligheten att teckna units till liknande villkor som det finansieringsavtal som ingicks med Yorkville Advisors Global i januari i år. Vi är mycket glada över att så många av våra aktieägare deltagit i emissionen och även över alla nytillkomna aktieägare som tillkommit genom emissionen. Med de nya medel som nu tillförs står vi väl rustade att realisera Panions planer för framtiden och vi har även förbättrat våra möjligheter i vår strävan att finna nya intressanta projekt att licensiera in under Panions verksamhet.”

Genom unitemissionen tillförs Panion cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till ca 0,5 MSEK. Aktiekapitalet kommer att öka med 211 KSEK till 972 KSEK och antalet aktier kommer att öka med 4 531 312 aktier från 16 344 450 aktier till 20 875 762 aktier när unitemissionen registrerats hos Bolagsverket. Avräkningsnotor skickas ut på måndag 4 juni och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning.

De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Aktietorget omkring mitten av juni 2018.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar