Aktieägarbrev, juli 2017

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB 

Sommaren närmar sig och många ser fram emot en efterlängtad semester. På Parans kommer vi dock inte stänga igen då det just nu är ”högtryck” i vår verksamhet och det är mycket som måste på plats under sommaren.

I detta brev kommer jag ge er en inblick i vad som sker i bolaget just nu, både operationellt och kommersiellt. Sedan mitt förra brev har vi kommit långt i vårt arbete med att utveckla bolagets förmåga och vi börjar nu se resultat i form av nya kommersiella partners samt nya tecknade orders på både fokuserade primärmarknader men också på våra sekundära marknader.

Sedan i höstas och genom vintern/våren har vi varit konsekventa i vårt budskap till marknaden. Vi har sagt att allt arbete som pågår syftar till att bygga en stark plattform för tillväxt. Det har inneburit allt från att industrialisera den nya SP4:an till att stärka vår förmåga att utveckla nya distributörer och att sälja våra produkter. Vi har nu etablerat starkare relationer till både underleverantörer och till våra agenter och distributörer, vilket är en förutsättning för att kunna öka försäljningen och samtidigt i samma takt kunna producera och installera nya system och i förlängningen kunna ta hand om och serva våra kunder.

Som vi tidigare kommunicerade i separat PM har vi den senaste veckan tagit hem order på SP4-system till England, Italien och till Canada till ett totalt ordervärde på ca 500 000 SEK. Det är en tydlig signal att marknaden visar ett betydande intresse för tekniken och möjligheten att ta in naturligt solljus.

Den marknad där vi hittills har kommit längst och som vi också ser som den med störst potential är USA. Där har vi under våren lyckats skapa en hög aktivitetsnivå hos vår distributör. Vad innebär det då att etablera sig på en marknad som USA? Det är en rad saker som skall på plats för att vi skall skapa en kontinuerlig och stadigt växande försäljningsvolym. Vi har tagit fram säljmaterial av olika karaktär, alltifrån broschyrer till produktspecifikationer och manualer till utbildningsmaterial för säljarna. För drygt en vecka sedan genomförde vi en första utbildningsomgång med deras regionala säljchefer och några tekniker.

Tidigare har vi låtit kunden ombesörja installation och service på våra system. Som vi tidigare berättat har vi beslutat att installation och service endast får utföras av Parans egna tekniker eller av Parans utbildade och certifierade servicetekniker. Nu har vi ingått samarbete med en lokal partner för allt installations- och servicearbete på den amerikanska marknaden. Bolaget heter National Skylight Solutions och ett antal av deras tekniker har nu genomgått en första utbildningsomgång på SP4-systemet. När vi efter sommaren installerar de första SP4-systemen så kommer dessa tekniker att få öva i skarp miljö och när vi anser att de har all nödvändig kunskap så kommer de helt att få ansvara för våra installationer i USA. Detta kommer både öka servicegraden för våra amerikanska kunder samtidigt som vi kraftigt sänker våra kostnader runt installation och service. Vi kommer också inom kort att ha ett eget telefonnummer i USA med en amerikansk röst som svarar ”Parans”.
Under våren har vi genomfört två mässor i USA, dels en nationell mässa för arkitekter i Orlando, Florida samt en av världens största belysningsmässor i Philadelphia. Vi upplevde ett fantastiskt intresse för vår lösning som stod i stark kontrast till alla andra utställare som ”bara” kunde erbjuda LED-belysning.

Ett resultat av det metodiska arbetet med att utveckla en komplett förmåga tillsammans med vår partner Wasco Skylights är en stadigt ökande mängd leads och nya offertförfrågningar varje vecka. En utmaning vi just nu har är att ledtiden från order till leverans är för hög. Vi har de senaste månaderna legat på 12–15 veckor. Detta är inte en acceptabel leveranstid för den genomsnittlige amerikanske kunden, då denne kräver max 6–7 veckor från order.
Just nu pågår ett intensivt arbete med att öka produktionskapaciteten. En stor del av detta arbete består i att utveckla vår leverantörsbas. Det är inte alltid samma leverantör man använde vid lågvolymstillverkning är rätt när man successivt ökar volymen. Därför upphandlas just nu alla ingående komponenter och vi köper in i batch för att kunna tillverka och skeppa med kortare ledtid. Målet är att vi från och med september i år skall komma ner till den efterfrågade ledtiden på 6–7 veckor.

En viktig del i att komma med i de större upphandlingarna i USA är att vår produkt är specificerad och därmed finns med i det sortiment av lösningar som arkitekter och andra aktörer i föreskrivande led söker och använder sig av. Vi har därför inlett arbete med att få detta gjort, vilket bland annat inkluderar att vi finns med som ett objekt i de olika etablerade systemen som används. Detta kommer vara klart i slutet av sommaren.

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med utvecklingen av vårt samarbete med Wasco Skylights i USA. De har fått igång sin organisation på ett bra sätt och vi ser en ökande aktivitetsnivå. Samtidigt ställer de höga krav på oss som leverantör och vi måste hela tiden matcha upp med rätt resurser inom både den operationella verksamheten såväl som inom den kommersiella. De säger att de upplever det ”nya Parans” och det är ett förtroende som vi kontinuerligt måste vårda.

Parans har idag en unik produkt som leder solljus med hög verkningsgrad. Vi har också ett system som vi kan kommunicera med via internet och därigenom erbjuda utökat kundvärde. Nästa steg i vår strategiska utveckling är att öka effektiviteten i hur vi utvecklar nya marknader, utan att sprida oss tunt resursmässigt. Som en del i denna strategi har vi inlett samarbete med ett par olika partners. Vi har bland annat ett samarbete med Business Sweden i Dubai för att få stöd i arbetet med att finna en stark partner i MENA-regionen. En partner som skall ha liknande förmåga som den vi ser i Wasco i USA.

I slutet av augusti så kommer vår nya försäljningschef, Fredrik Johansson, att börja och detta kommer bli ett starkt tillskott i utvecklingen av vår kommersiella förmåga. Fredriks mångåriga erfarenhet av att arbeta i Gulfområdet kommer vara en stor tillgång då vi har stora ambitioner med detta område.

Vi tror att det finns förutsättningar att växa kraftigt och detta kräver starka partnerskap med större aktörer. Vår förmåga att identifiera och skapa dessa partnerskap är en nyckel till hur framgångsrika vi kommer bli de kommande åren. Vi har därför också inlett samarbete med strategiska rådgivare för att få stöd i detta.
Under våren genomförde vi en framgångsrik företrädesemission där bolaget tillfördes drygt 13 MSEK i nytt kapital. Emissionen blev inte bara fulltecknad, utan det övertilldelningsutrymme på 1 miljon aktier som erbjöds blev också fulltecknat. Ungefär hälften av emissionen tecknades dessutom av nya investerare, så vi hälsar dessa aktieägare välkomna.

Under den ordinarie årsstämman gjordes också några förändringar i styrelsens sammansättning. Peter Rung hade informerat valberedningen att han inte var tillgänglig för omval. Valberedningen föreslog att styrelsen skulle kompletteras med två nya personer, Anders Barne samt Gunnar Bensefeldt.

Anders är sedan 2017 professionell styrelsemedlem och rådgivare in en rad tillväxtbolag inom förnyelsebar energi. 20 års erfarenhet inom Energi. Under de senaste 10 åren som VD för Brittiska RES Ltd Nordiska Verksamhet Nordisk Vindkraft AB och därefter VD för Kraftö AB. Tidigare ledande befattningar i Danska Energibolaget DONG Energy och dessförinnan ansvarig för Energy Services inom finska Wärtsilä OY. 

Gunnar har i huvudsak arbetat med marknadsföring och försäljning på exportmarknader och upprättande av internationella distributionsnät. Under 17 år arbetade han på ITT-ägda Flygt pumpar och senare i Zylem pumpar och därefter under 10 år i Atlas Copcokoncernen samt några kortare uppdrag inom andra bolag. Produkterna har varierat från lätta och tunga maskiner samt projekt/systemförsäljning. Under 5 år startade han upp och drev säljbolag i USA och under övrig tid huvudsakligen från Sverige. Hans nuvarande sysselsättning är affärsutvecklingsuppdrag för Atlas Copco samt några mindre styrelseuppdrag.

Vi är glada att få in den stora erfarenhet som Anders och Gunnar tar med sig in i styrelsearbetet och tackar Peter Rung för det stöd vi fått under de två år som Peter var ledamot.

Under det kommande halvåret och in i 2018 kommer vi fortsätta vårt arbete med att bygga förmåga och öka intensiteten i säljarbetet. Den bas som vi nu är på väg att etablera kommer ge resultat och vi förväntar oss stadigt ökande försäljningsvolymer under hösten. Vi känner stor entusiasm runt allt säljarbete som nu pågår och förväntar oss att volymerna kommer öka stadigt, vilket är det vi sedan ett år tillbaka konsekvent har kommunicerat.

Det är ett nytt Parans, med all den nödvändiga förmåga som krävs, som nu tar form. Det skall bli oerhört spännande att se resultatet av det arbete som inleddes för snart ett år sedan.

Till sist vill jag önska er en fantastisk sommar, med massor av välgörande sol!

Bästa hälsningar,
Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar