Förtydligande avseende Spotlights marknadsmeddelande om att flytta Parans Solar Lighting till observationslistan

Till följd av tre styrelseledamöters eget utträde ur Parans Solar Lighting AB( publ):s (”Parans”) styrelse kommer Parans senast i nästa vecka att kalla till en extrastämma.

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har flyttat Parans till observationslistan. Parans ska i enlighet med noteringsavtalet med Spotlight ha minst fyra (4) styrelseledamöter. Till följd av tre styrelseledamöters eget utträde ur Parans har styrelsesuppleanten Gunnar Mårtensson trätt in som styrelseledamot. Enligt Parans bolagsordning skall antalet styrelseledamöter vara minst tre (3). Bolaget har idag 3 kvalificerade ledamöter och styrelsen är därmed fulltalig och beslutför.

Styrelsen kommer senast i nästa vecka kalla till en extrastämma och välja in ytterligare en ledamot för att uppfylla de krav som ställs i noteringsavtalet med Spotlight.

Angående den kommersiella situationen har den inte förändrats i någon väsentlig mening i förhållande till vad som tidigare har kommunicerats av bolaget. Förhandling om slutgiltiga villkor pågår fortfarande i Holland och Dubai.

Avgående styrelseledamöter har meddelat att de har stort förtroende för Parans VD och ledning i deras arbete och förmåga att leda och utveckla bolaget till att nå uppsatta mål och visioner. De har också meddelat att de av dem som är aktieägare har för avsikt att fortsätta vara långsiktiga aktieägare i Parans.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera