Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 kallas härmed till Årsstämma
tisdagen den 26 maj 2015 kl 14.00 vilken hålls hos Pagoden i Göteborg, plan 1, Gullbergs Strandgata 15.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 maj 2015, dels senast den
22 maj 2015 anmäla sig till Bolaget under adress:

Parans Solar Lighting AB (publ), Kämpegatan 4C, 411 04 Göteborg eller per telefon 031-20 15 90 eller per mail: nils.nilsson@parans.com.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken

hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den

20 maj 2015, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

  1. 1.   Stämman öppnas.
  2. 2.   Val av ordförande vid stämman.
  3. 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. 4.   Val av en eller två justeringsmän.
  5. 5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. 6.   Godkännande av dagordningen.
  7. 7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  8. 8.   Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

  1. 9.   Beslut om ändring av Bolagsordning.

10.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om genomförande av nyemission.

11.Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.

12.Val av styrelse och revisorer.

13.Beslut om principer för utseende av valberedning

14.Fullmakt till bolagets VD

15.Ev. övriga frågor

16.Stämman avslutas.

Förslag till Årsstämman

Punkt 8 b): Förslag om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i Årsredovisningen.

Punkt 9: Förslag om ändring av Bolagsordningens

Styrelsen föreslår att ändra §5 gällande aktieantal till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Punkt 10: Förslag till bemyndigande om genomförande av nyemission.

Styrelsen föreslår att bemyndiga styrelsen om att fram till nästa årsstämma vid behov kunna göra en

eller flera kontantemissioner, kvittningsemissioner eller apportemissioner om maximalt 6 000 000

aktier, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren bestäms av styrelsen men skall ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 11: Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande erhåller två prisbasbelopp medan övriga oberoende ledamöter erhåller ett prisbasbelopp vardera. Vidare föreslås att ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

Punkt 12: Förslag till styrelse samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av samtliga sittande styrelsemedlemmar, Jonas Hjerpe (ordf.), Annelie Nergård, Claes Rickeby, PO Strand, Peppe Skoglund.

KPMG AB föreslås som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Förslag om principer för utseende av valberedning

Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare vid utgången av respektive verksamhetsår. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

Punkt 14: Förslag till fullmakt åt bolagets VD

Styrelsen föreslår att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Denna kallelse samt Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.parans.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Göteborg, april 2015

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar