Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 juni kl. 11.00 i Parans Solar Lighting ABs kontor på Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 juni 2018, dels senast den 12 juni 2018 anmäla sig till Bolaget till adress: Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, per telefon 031-20 15 90 eller per mail: annette.alfredsson@parans.com. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 juni 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas 
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  4. Val av en eller två justeringsmän. 
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  6. Godkännande av dagordningen. 
  7. Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier 
  8. Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler 
  9. Efterföljande godkännande av styrelsen beslut om emission av teckningsoptioner 
  10. Stämman avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Harald Angström utses till ordförande på bolagsstämman.

Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier (punkt 7)

Styrelsen beslutade den 25 maj 2018 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 1 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sweda AB, org. nr. 556194-9321. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning under en intensiv fas av kommersiell utveckling.

För varje tecknad aktie ska erläggas 2,50 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan bolaget och Sweda AB.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast 25 maj 2018.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler (punkt 8)

Styrelsen beslutade den 25 maj 2018 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 2 500 000 kronor genom en riktad emission av högst 250 konvertibler. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna konvertibeln ska tillkomma Sweda AB, org. nr. 556194-9321. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning under en intensiv fas av bolagets kommersiella utveckling.

Konvertibelns nominella belopp uppgår till 10 000 kronor eller multiplar därav.

Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.

Teckning av konvertiblerna ska ske inom tre veckor från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för konvertiblerna ska ske senast 30 juni 2018.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller 12 månader senare i enlighet med villkoren i Bilaga 3.1(a).

Konverteringskursen ska motsvara ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga köpkursen vid stängning enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för bolagets aktie under de femton (15) på varandra följande Handelsdagarna omedelbart före datumet för konvertering. Vid full konvertering av konvertiblerna och konverteringskursen är lägst 1,50 kronor kommer det innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 416 666,50 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts och registrerats hos Bolagsverket.

Övriga villkor för konvertiblerna framgår av "Villkor för konvertibler i Parans Solar Lighting AB (publ) serie KV 2018/2019" enligt bilaga 3.1(a).

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 9)

Styrelsen beslutade den 25 maj 2018 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Sweda AB, org. nr. 556194-9321 ("Investeraren") med 500 000 teckningsoptioner och Parans Solar AB, org. nr. 559131-8349 ("Dotterbolaget") med högst 500 000 teckningsoptioner.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission av teckningsoptioner till Investeraren är att på ett kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning under en intensiv fas av bolagets kommersiella utveckling.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till bolagets aktieägare, vilka kommer att löpa på samma villkor som de teckningsoptioner som riktas till Investeraren. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den riktade emissionen till Dotterbolaget är därför att genom Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna till aktieägarna.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med anvisningar från styrelsen i bolaget.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 50 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget (med iakttagande av eventuella justeringar i enlighet med villkoren i bilaga 4A) till en teckningskurs per aktie om 3,00 kronor.

Aktie som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av de nya aktierna har verkställts och registrerats hos Bolagsverket.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner i Parans Solar Lighting AB (publ) serie TO 2018/2023" enligt bilaga 4A.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det jämlikt 16 kap aktiebolagslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 20 472 279 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.parans.com. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mölndal i juni 2018

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB, tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018.


Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar