Kommuniké från Årsstämma 2017-06-15

- Bolagets styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för årsstämman.

- Vid stämman var 2 545 475 aktier (18%) av totalt 14 008 806 aktier representerade.

- Stämman beslutade att fastställa årets resultat och balansräkning.

- Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till positionerna valde stämman: Harald Angström, ordförande (omval), Mikael Sjölund (omval), Isac Wiksten (omval), Gunnar Benselfelt (nyval) och Anders Barne (nyval).

- KPMG AB som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid behov kunna göra en eller flera kontantemissioner, kvittningsemissioner eller apportemissioner om maximalt 6 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

 Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar