Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-11-06

- Bolagets styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för årsstämman.

- Vid stämman var 1 208 695 aktier (6,56%) av totalt 18 436 229 aktier representerade.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet begränsas till 6 000 000 aktier. Detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period. 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar