Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-06-18

- Bolagets styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för extrastämman.

- Vid stämman var 2 290 134 aktier (11,2%) av totalt 20 472 279 aktier representerade.

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 25 maj 2018:

  •  om en riktad nyemission av högst 1 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Sweda AB, org. nr. 556194-932. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,50 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan bolaget och Sweda AB. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast 25 maj 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken. 
  •  att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 2 500 000 kronor genom en riktad emission av högst 250 konvertibler. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna konvertibeln ska tillkomma Sweda AB, org. nr. 556194-9321. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning under en intensiv fas av bolagets kommersiella utveckling. Konvertibelns nominella belopp uppgår till 10 000 kronor eller multiplar därav. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.Teckning av konvertiblerna ska ske inom tre veckor från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för konvertiblerna ska ske senast 30 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller 12 månader senare i enlighet med villkoren i Bilaga 3.1(a). Konverteringskursen ska motsvara ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga köpkursen vid stängning enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för bolagets aktie under de femton (15) på varandra följande Handelsdagarna omedelbart före datumet för konvertering. Vid full konvertering av konvertiblerna och konverteringskursen är lägst 1,50 kronor kommer det innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 416 666,50 kronor. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts och registrerats hos Bolagsverket. Övriga villkor för konvertiblerna framgår av "Villkor för konvertibler i Parans Solar Lighting AB (publ) serie KV 2018/2019" enligt bilaga 3.1(a).
     
  •  en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Sweda AB, org. nr. 556194-9321 ("Investeraren") med 500 000 teckningsoptioner och Parans Solar AB, org. nr. 559131-8349 ("Dotterbolaget") med högst 500 000 teckningsoptioner. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission av teckningsoptioner till Investeraren är att på ett kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning under en intensiv fas av bolagets kommersiella utveckling. Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till bolagets aktieägare, vilka kommer att löpa på samma villkor som de teckningsoptioner som riktas till Investeraren. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt avseende den riktade emissionen till Dotterbolaget är därför att genom Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna till aktieägarna. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med anvisningar från styrelsen i bolaget. Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 50 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget (med iakttagande av eventuella justeringar i enlighet med villkoren i bilaga 4A) till en teckningskurs per aktie om 3,00 kronor. Aktie som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av de nya aktierna har verkställts och registrerats hos Bolagsverket. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner i Parans Solar Lighting AB (publ) serie TO 2018/2023" enligt bilaga 4A. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar