Kommuniké från extrastämma den 5 april 2017

Bolagets styrelseordförande Harald Angström valdes till ordförande för extrastämman.

Vid stämman var 2 564 410 aktier av totalt 14 008 806 aktier representerade motsvarande 18,3 % av antalet aktier och röster i bolaget.

Parans har tidigare kommunicerat ett behov av kapitaltillskott inom intervallet 20 till 30 miljoner kronor, vilket delvis förväntas erhållas genom nyemissionen under våren 2017.

Extrastämman beslutade om en företrädesemission av 3 502 202 units, där varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 3,25 kronor per unit. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 3,90 kr under perioden 28 maj 2018-21 juni 2018.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 20 april 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 18 april 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 19 april 2017. Teckning av units ska ske under perioden 24 april-12 maj 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit för 3,25 sek/unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption (1:1 a´3,25 sek).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 24 april 2017 till och med den 10 maj 2017.

Betald tecknad unit kommer handlas från och med den 24 april 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

I det fall emissionen blir övertecknad och om styrelsen så finner det lämpligt kommer ytterligare högst 1 000 000 units utges, till samma teckningskurs 3,25 kronor per unit och fördelning i enlighet med vad som gäller för företrädesemissionen.

Huvudägare och styrelse kommer att teckna sig i kommande emission.


För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar