Kvartalsredogörelse januari – mars 2018

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
 • Periodens intäkter uppgick till 2 181 KSEK (2 214)
 • Periodens resultat uppgick till -4 238 KSEK (-3 068)
 • Resultat per aktie: -0,21SEK (-0,22)
 • Antal aktier: 20 083 600 (14 008 806)
 • Likvida medel: 445 KSEK (2 666)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
 • Parans arbete med att bygga säljförmåga har fortsatt och vi har knutit ytterligare agenter och distributörer till bolaget. Vi ser också hur dessa nu tar tydliga steg i att bearbeta sina marknader och flera har redan beställt demosystem samt identifierat nya potentiella kunder.
 • Även från marknader som just nu inte fokuseras resursmässigt visas ett ökat intresse, där Australien, Indien och Italien är tre exempel.
 • En allt större andel av de affärer som bolaget just nu befinner sig i slutförhandlingar med är av större karaktär. Dessa tar något längre tid att gå i mål med. Ett exempel på detta är den affär bolaget informerade om avseende ett infrastrukturprojekt i Holland. Vi hoppas kunna gå ut med mer detaljer runt detta inom kort.
 • Order tecknades med kund i Australien med ett ordervärde på 1 300 000 SEK.
 • Bolaget fick en order på testsystem till IKEA
 • Bolaget fick också två nya orders på system till USA med ett ordervärde på ca 400 000 SEK.
 • Samarbetsavtal ingicks med National Strategies Inc. i USA med syftet att hjälpa Parans in i den offentliga sektorn. Detta har hittills utmynnat i att vi nu kommer presentera vår lösning för ett antal myndigheter och energibolag i Kalifornien som ett första steg i att bli inkluderade i deras incitamentsprogram för konvertering till förnybara tekniker.
 • Bolaget tecknade partneravtal med BMTC i Förenade Arabemiraten. BMTC har redan identifierat ett antal leads och även beställt ett demosystem för att kunna visa upp tekniken lokalt.
 • Samarbetsavtal tecknades med Etihad Esco i Dubai. Denna partner är ett dotterbolag till DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) och arbetar bland annat med renoveringar av statliga byggnader som ska konverteras till att bli mer miljövänliga.
 • Tilläggsavtal tecknades med L1 Capital om att göra fyra trancher om 2 MSEK under våren och sommaren 2018. Detta, som en del i huvudavtalet som ingicks under 2017 där L1 Capital åtar sig att, på bolagets begäran, investera upp till 30 MSEK. Under Q1 genomfördes den första tranchen enligt detta tilläggsavtal.
 • Produktionen har tagits hem i egen regi för att säkerställa kvalitet och volymkapacitet.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Nya partners i Förenade Arabemiraten, Indien och Italien har investerat i nya demosystem.
 • Förhandlingar har inletts med kund gällande stort infrastrukturprojekt i Holland.
 • Avtalet med Parans distributör i USA, Wasco Skylights, upphör. Parans fortsätter att arbeta direkt mot de 28 representationsbolag som tidigare var Wascos förlängda säljorganisation.
REVISORERNAS GRANSKNING 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 23 augusti 2018 då publicering sker av halvårsrapport.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Aktietorget hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

22 maj 2018

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen


Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.  

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Mölndal.

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar