Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 28 maj 2018, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) emission av units under våren 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 21 juni 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger att för varje teckningsoption av serie TO 1 teckna 1 ny aktie i bolaget till en kurs om 3,90 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 4 427 423 aktier och Parans tillförs cirka 17,3  MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 28 maj – 21 juni 2018

Emissionsvolym: 4 427 423 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 4 427 423 aktier och Parans tillförs cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 3,90 SEK per

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 19 juni 2018

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): cirka 62 MSEK

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 28 maj 2018 till och med den
21 juni 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på Mangold Fondkommissions (www.mangold.se), Spotlight Stock Markets (www.aktietorget.se) och Parans (www.parans.com) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Mangold Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 28 maj 2018 till och med den 21 juni 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO1.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 19 juni 2018, alternativt nyttjas senast den 21 juni 2018, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. 

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Mangold Fondkommission AB

Tel. 08-503 015 50

E-post: emissioner@mangold.se


För mer information om Parans kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar