Parans: Kvartalsredogörelse juli – september 2013 Parans Solar Lighting AB (publ)

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

• Periodens intäkter uppgick till 783 KSEK (853)

• Periodens resultat uppgick till -718 KSEK (-680)

• Resultat per aktie: -0,08 SEK (-0,15)

• Antal aktier: 8 965 636 (4 482 818)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Parans har erhållit 2 MSEK för satsning mot nästa generations solljussystem av Vinnovas innovationsprogram Bygginnovationen.

• Arkivator Machine Systems AB, Parans tillverkare av solsystem i Falköping, försattes den 14 augusti i konkurs. Parans har under en längre tid känt till Arkivators finansiella problem och därmed kunnat förbereda en flytt av tillverkningen. Avtal har skrivits med Tyratronic Automation AB på Hönö som omgående tar över tillverkningen. Flytten kommer att ge Parans bättre kontroll och fördjupad insyn i produktionen.

• Den 19 augusti 2013 har Parans styrelse tagit beslut om att genomföra en företrädes-emission med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj i år. Emissionen omfattar högst 2 241 409 aktier, och motsvarande 4 482 818 kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden skall i huvudsak användas till marknadsföring och delfinansiering av utvecklingen av en fiberoptisk kabel och solljussystem, som kan distribuera Paransljuset upp till 100 meter. Detta för att etablera en ny belysningsstandard med naturligt ljus i fastigheter. Emissionen har fulltecknats och har tillfört bolaget ca 4,5 miljoner kronor. 2 241 409 aktier nyemitteras och efter emissionen kommer det finnas 11 207 045 aktier i bolaget och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 801 761 kronor.

• Stena Line har gjort en pilotinstallation på Tysklandsfärja Stena Scandinavica. En motta-gare har monterats på däck och solljuset leds via fiberkablar in i en av fartygets perso-nalhytter. Detta är den första installationen på ett fartyg och ett nytt användningsområde för Parans produkter.

• Parans har levererat ett system till en av världens ledande hisstillverkare som kommer att installera ett solljussystem för att förse en hiss med solljus i Italien. Installationen som är ett pilotprojekt kan öppna upp ett nytt användningsområde för Parans. Förhoppningen är att Paranssystemet ska bli ett självklart tillval i hisstillverkarens produktsortiment. 

• Parans erhöll en stororder av sin malaysiske återförsäljare. Ordervärdet var 1,6 MSEK. 52 Paranssystem ska installeras i den befintliga regeringsbyggnaden, Perdana Putra, i Kuala Lumpur i Malaysia. Parans gör en generell lösning för att förse ett av de översta våningsplanen med naturligt ljus. Installationen är, utöver att ge människorna som arbetar där ett mervärde, ett led att miljöcertifiera byggnaden enligt ett malaysiskt miljöcertifieringsprogram (Green Building Index).


HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Parans malaysiske återförsäljare har inte kunnat betala det förskott som Parans har krävt för att kunna påbörja tillverkningen och leveransen av ordern till Malaysia, varför Parans har varit tvungen att makulera ordern. Slutkunden har kontaktat Parans direkt och har för avsikt att lägga en första beställning på ett mindre antal system för utvärdering. Deras avsikt är att lägga en beställning på ett större antal system därefter. 

• Parans har byggt upp sin produktionslina för tillverkning av Paranssystemen på Hönö och de första systemen har tillverkats och levererats. 

• Parans har den 20-21 november tillsammans med sin agent i USA, Wasco Products, visat sina produkter på en världsledande mässa för grönt byggande i Pennsylvania Connvention Center i Philadelphia. Greenbuild är Nordamerikas största mässa om miljöanpassat byggande. Intresset för Parans var mycket stort från både potentiella slutkunder, påverkare och beslutsfattare. Av Wascos 5 produktlinjer var det Parans som lyftes fram på mässan. 

• Parans har i samband med sitt deltagande vid Greenbuild i USA även passat på att träffa OFS, glasfibertillverkaren som är en viktig samarbetspartner för Parans i vidareutvecklingen av sin teknik att kunna leda solljuset 100 meter.

• Parans har deltagit i uppstartsmötet för EU-projektet i Billbao. Utvecklingen av nästa produktgeneration med 100 meter kabel har nu intensifierats och fortskrider enligt plan.


NÄSTA RAPPORT

Parans utger sin bokslutskommuniké den 24 februari 2014. 


REVISORERNAS GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


25 november 2013

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen


Parans affärsidé är att utveckla och sälja naturligt solljus för inomhusmiljöer till kunder över hela världen. Parans patenterade solljussystem leder in äkta solljus i delar av byggnader dit solljus från fönster inte når. Tekniken öppnar stora möjligheter för företag som premierar en god arbetsmiljö och ökad produktivitet, samt fastighetsägare som eftersträvar ett högre fastighetsvärde. Parans Solar Lighting AB (publ) är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg, Sverige.

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar