Parans Solar Lightning AB (publ) säkrar finansiering om upp till 5 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Parans Solar Lightning AB (publ) ("Parans") har tecknat avtal om en finansiering om upp till 5 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att säkra finansiering av den intensiva fas bolaget befinner sig i med ett stort antal slutförhandlingar med olika kunder i ett flertal marknader. Transaktionen sker genom emission av aktier ("Aktier") och utgivning av konvertibler ("Konvertibler") och teckningsoptioner ("Teckningsoptioner").

Aktierna, Konvertiblerna och Teckningsoptionerna tecknas av Sweda AB, org. nr. 556194-9321, ("Investeraren"), som är en av Parans största aktieägare.

Finansieringen relaterar till ett emissionssavtal som ingåtts mellan Parans och Investeraren den 25 maj 2018 ("Avtalet").

I samband med ingåendet av Avtalet kommer Parans också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Parans dotterbolag Parans Solar AB och kommer därefter att överlåtas vederlagsfritt pro rata till Parans aktieägare. En (1) teckningsoption tilldelas för fyrtioen (41) aktier som innehas på avstämningsdag som kommer att meddelas senare. Aktieägaroptionerna är av samma slag och på samma villkor som Investerarens Teckningsoptioner.  

Transaktionen genomförs som dels en riktad emission om 2,5 miljoner SEK till Investeraren genom utgivande av 250 Konvertibler, dels genom en riktad nyemission om 2,5 miljoner SEK till Investeraren genom emission av 1 000 000 aktier. Som en del av Avtalet ska även Parans kostnadsfritt ge ut 500 000 teckningsoptioner till Investeraren och högst 500 000 teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Parans.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna tillförs Parans ytterligare cirka 3 miljoner SEK.

Parans styrelse har den 25 maj 2018 godkänt genomförandet av transaktionen med Investeraren samt beslutat om emission av Aktierna, Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna. Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Parans styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma senast inom tolv (12) veckor från dagen för styrelsebeslutet den 25 maj 2018.

Huvudsakliga egenskaper för Aktierna, Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna

• Aktierna har en teckningskurs om 2,50 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid om
2 500 000 kronor.

• Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 10 000 kronor vardera, vilket motsvarar en total emissionslivid om 2 500 000 kronor. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då stämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande 90 procent av den lägsta dagliga köpkursen vid stängning enligt Aktietorgets officiella kurslista för Bolagets aktie under de femton (15) på varandra följande Handelsdagarna omedelbart före datumet för konvertering

• Vid en sådan begäran om konvertering har Parans möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Parans eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Parans att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.

• Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år från dagen då stämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i Parans till ett fast lösenpris om 3,00 kronor.

• Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på Aktietorget tillsammans.

Villkoren för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna kommer att publiceras på Parans hemsida.


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar