Brandkonsulter ser brister avseende brandsäkerhet i byggreglerna

Ökad brandbelastning och därmed komprometterad brandsäkerhet kan vara en effekt av energieffektiviseringen av byggnader. Företaget Paroc har i en undersökning via YouGov undersökt vilken inställning brandkonsulter, arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare har till brandbelastning och brandsäkerhet i byggkonstruktioner. Var femte brandkonsult höjer ett varningens finger och menar att nuvarande byggregler inte är tillräckliga när det gäller brandsäkerheten.

 Ökad brandbelastning – minskad brandsäkerhet
Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen avseende energianvändning och utsläpp av växthusgaser. De ökade isolertjocklekar som detta innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion, och därmed äventyra brandsäkerheten, om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Detta ställer nya krav på regelverk och teststandarder för att säkerställa att brandsäkerheten i byggnader bibehålls på en acceptabel nivå." Den snabba utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär nya utmaningar för byggkonstruktioner när det gäller brandsäkerhet. De teststandarder som används för klassificering av byggmaterial är till viss del föråldrade och inte till alla delar lämpliga för vissa typer av produkter. Inte heller lagstiftningen uppdateras i tillräckligt snabb takt. Större brandbelastningar borde medföra högre krav på konstruktioners brandmotstånd för att bibehålla säkerhetsnivån. Detta gör att vi i dagsläget ser att brandsäkerheten komprometteras. Med en minskad brandsäkerhet får vi ökade egendomsskador, kortare tid för utrymning och därmed risk för ökade personskador på sikt", säger Lars-Erik Olsson, Produktchef på Paroc. 


Byggreglerna föråldrade
För att undersöka hur specialister inom byggbranschen ser på frågan om brandbelastning, byggregler och brandsäkerhet i konstruktioner har Paroc genomfört en marknadsundersökning via YouGov bland 300 specialister.En av frågorna som ställdes i undersökningen var ”Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?”. Bland arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare var man eniga om att reglerna är tillräckliga. Däremot stack brandkonsulterna ut i undersökning genom att 20 procent ansåg att de inte är tillräckliga. En stor del av brandkonsulterna anser heller inte att brandbelastningen beaktas i tillräcklig utsträckning vid konstruktioner."Dagens utveckling med nya konstruktionslösningar som innehåller plastmaterial riskerar att skapa en ny typ av allvarligare bränder i en omfattning vi inte sett tidigare. Kunskapen på detta område måste öka och troligtvis finns även ett behov av att se över och förändra BBR-kraven med hänsyn till denna utveckling", säger Erik Almgren, Brandkonsult.


Behov av ökad kunskap
Även i Parocs undersökning framkom att det finns behov av ytterligare kunskapsspridning hos flera av de tillfrågade målgrupperna. I målgruppen Arkitekter anger en av fem att de har behov av ytterligare utbildning och information." Vi kan också konstatera att det finns ett stort behov av utbildning och information i branschen. Vår tekniska support får ofta frågor om brandskydd av föreskrivande led; både vad gäller konstruktioner, utförande och detaljlösningar. Detta visar på kunskapsbrister både vad gäller materialval och konstruktionsuppbyggnad", säger Lars-Erik Olsson.


För ytterligare information:
Erik Almgren, Brandkonsult på Bengt Dahlgren AB, Tel: 0733-81 17 20

Lars-Erik Olsson, Produktchef, Paroc Skandinavien Tel: 070-514 53 87
Maria Mehner, Kommunikationschef, Paroc Skandinavien; Tel: 072-234 26 53


Fakta om undersökningen:
YouGov genomförde under april/maj 2014 en undersökning för att ta reda på målgruppernas inställning till brandbelastning och brandsäkerhet vid byggnationer. Undersökningen genomfördes under perioden 12-21 maj 2014 via telefonintervjuer med målgrupperna arkitekter, konstruktörer på byggkonsultfirmor, brandkonsulter och konstruktörer/projektledare på byggentreprenörsbolag.

Sammanlagt har 303 intervjuer genomförts.

Frågorna i sin helhet

Fråga 2. 
Anser du att brandbelastning i byggnader som byggs i Sverige beaktas på en tillräcklig nivå?
TOTAL Arkitekt som
arbetar på
arkitektbyrå
Konstruktör på byggkonsultfirma Brandkonsult Konstruktör eller projektledare på
byggentreprenörsbolag
Bas n=303 n=50 n=103 n=50 n=100
Ja, absolut 56% 64% 55% 32% 65%
Ja, delvis 27% 14% 29% 44% 24%
Nej, inte alls 11% 12% 8% 22% 7%
Vet ej 6% 10% 8% 2% 4%
Fråga 3. 
Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?
TOTAL Arkitekt
som
arbetar på
arkitektbyrå
Konstruktör på byggkonsultfirma Brandkonsult Konstruktör eller
projektledare på byggentreprenörsbolag
Bas n=303 n=50 n=103 n=50 n=100
Ja, absolut 47% 48% 50% 38% 47%
Ja, delvis 35% 30% 37% 36% 36%
Nej, inte alls 8% 2% 6% 20% 6%
Vet ej 10% 20% 7% 6% 11%
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2012 uppgick vår omsättning till 430 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 019.

Taggar:

Om oss

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar samt undertak och andra akustikprodukter. Vårt varumärke bygger på 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk know-how. Vi tillverkar våra produkter i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland och levererar dem till kunderna i våra välkända rödvitrandiga paket. Paroc är en del av Owens Corning. För mer information, vänligen besök PAROC.SE.

Prenumerera

Dokument & länkar