Delårsrapport januari – mars 2012

Fortsatt tillväxt och 3,5% rörelsemarginal

Den positiva utvecklingen som präglade förra året har fortsatt in i första kvartalet 2012. Omsättningen ökade med 5% i lokala valutor jämfört med samma period 2011 och rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK. Mycket av denna utveckling kan tillskrivas vårt fokuserade arbete med intern effektivisering men även vår breda kundbas och konkurrenskraftiga struktur är viktiga faktorer. Vi ser en fortsatt tillväxt inom maskinbearbetning i kvartalet, främst på grund av den fortsatta återhämtningen inom marknadsområdet Försvar och marin. Även elektroniksegmentet har utvecklats positivt medan systemintegration och inkapslingar har tappat något i volym till följd av en svagare efterfrågan från ett antal kunder. Det finns ett stort intresse för vårt breda erbjudande som förutom teknisk utveckling, produktion och eftermarknadstjänster även omfattar en stark global försörjningskedja och en allt större andel produktion i lågkostnadsländer. Som ett kvitto på detta har vi i kvartalet och efter periodens slut erhållit orders från både befintliga och nya kunder. I mars kommunicerade vi ett nytt samarbetsavtal inom området för miljöteknik avseende produkter för Europas ledande leverantör av tjänster och produkter för rengöring av komponenter och verktyg. Avtalet omfattar både vår utvecklingskompetens och tillverkning av kompletta system och är i linje med vår målsättning om en större andel affärer högre upp i värdekedjan. Trots att detta är det sjätte kvartalet med positivt resultat för PartnerTech är det svårt att bedöma hur osäkerheten i omvärlden påverkar utvecklingen i våra olika marknadsområden framöver.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef

Första kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 611 MSEK (587)
  • Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK (3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12 MSEK (-4)
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,97 SEK (-0,34)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18 MSEK (16)
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 39 procent (37)
  • PartnerTech har tecknat samarbetsavtal med Safetykleen om utveckling och tillverkning av produkter för rengöring av komponenter och verktyg

För komplett rapport se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Leif Thorwaldsson, VD- och Koncernchef, Tel: 040-10 26 41

Åke Bengtsson, CFO, Tel: 040-10 26 42

Om PartnerTech

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech
omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har ca. 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl.08.00

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar