Delårsrapport januari - september 2001

* Nettoomsättningen blev SEK 811,2 miljoner (852,8). * Resultatet efter finansiella poster, inklusive jämförelsestörande poster, blev SEK -41,6 miljoner (94,2). Exklusive jämförelsestörande poster blev resultatet efter finansiella poster SEK -19,8 miljoner (71,8). * Resultatet per aktie efter full skatt, inklusive jämförelsestörande poster, blev SEK -3,81 (8,76). Exklusive jämförelsestörande poster blev resultatet per aktie efter full skatt SEK -1,90 (6,68). * PartnerTech har under oktober skrivit en avsiktsförklaring med Skanditek Industriförvaltning AB om förvärv av Vellinge Electronics, som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare inom elektronik med ca SEK 500 miljoner i årsomsättning. Övertagandet beräknas ske under december 2001. Skiftande efterfrågan mellan marknadssegmenten Påbörjat åtgärdsprogram följer fastlagd plan Marknadstrender Den allmänna efterfrågan inom segment telekom infrastruktur har fortsatt att minska. Således uppgick den fakturerade försäljningen under tredje kvartalet till ungefär hälften av försäljningen motsvarande period föregående år. Inom segment IT/mekatronik är efterfrågan totalt sett stabil även om det finns stora individuella variationer bland PartnerTechs kunder. Segment medicinsk teknik visar på fortsatt god tillväxt. Nettoomsättning, resultat och lönsamhet Nettoomsättningen under de första nio månaderna 2001 uppgick till SEK 811,2 miljoner (852,8), vilket är 5 procent lägre än motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter innebar de tre första kvartalen en volymreduktion med 12 procent. För det tredje kvartalet isolerat var motsvarande siffra 23 procent. Den lägre volymen inom telekom infrastruktur men också mixförskjutningar har påverkat rörelsemarginalen negativt. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet för årets första nio månader till SEK - 11,1 miljoner (79,5). Koncernens utveckling per kvartal Mkr Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 Kv. 4 Kv. 1 Kv. 2 Kv. 3 -99 -99 -00 -00 -00 -00 -01 -01 -01 Nettoomsä 171,2 238,1 250,4 327,0 275,4 335,7 310,5 289,1 211,6 ttning Rörelsere 17,8 17,3 20,5 34,5 24,5 18,2 4,4 - 4,2 -11,3 sultat * Rörelsema 10,4% 7,3% 8,2% 10,6% 8,9% 5,4% 1,4% -1,5% -5,3% rginal* * Exklusive "Jämförelsestörande poster" (SEK 22,4 miljoner kvartal 2 år 2000, SEK 1,8 miljoner kvartal 4 år 2000, SEK -21,8 miljoner kvartal 2 år 2001). Det åtgärdsprogram om SEK 21,8 miljoner som informerades om under andra kvartalet och som redovisades som en jämförelsestörande post följer i stort fastlagd plan. Resultateffekterna av åtgärdspaketet var under perioden begränsade. Åtgärderna påverkar resultatet successivt och med full effekt från och med första kvartalet 2002. PartnerTech fortsätter att kontinuerligt arbeta med justeringar och förbättringar för att ytterligare anpassa den totala kostnadsnivån. För år 2000 uppgick de jämförelsestörande posterna till SEK 24,2 miljoner och bestod av en återbetalning av pensionsmedel från SPP. Koncernens finansiella intäkter och kostnader uppgick för de första nio månaderna 2001 till SEK -8,7 miljoner (-7,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden till SEK -41,6 miljoner (94,2). I resultatet ingår goodwillavskrivningar med SEK -4,1 miljoner (-3,3). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00920/bit0003.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00920/bit0003.pdf Hela Rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar