Kallelse till årsstämma i PartnerTech AB

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 5 maj 2011 kl. 17.00 på Östergatan 39, Malmö (SEB:s lokaler).

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011,

dels senast fredagen den 29 april 2011 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 103, 235 22 Vellinge; per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 46, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.partnertech.se samt tillhandahålls efter begäran per telefon, 040-10 26 46.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 29 april 2011, då sådan införing skall vara verkställd.

FÖRSLAG OM INCITAMENTSPROGRAM
Utöver på årsstämma sedvanliga beslutspunkter föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ett incitamentsprogram enligt följande.

Stämman föreslås fatta beslut om ett teckningsoptionsprogam riktat till ett 20-tal ledande befattningshavare. Optionerna ska, efter en oberoende värdering, förvärvas till marknadspris av deltagarna. Teckning av aktier med stöd av optionerna kan ske under perioden mars t.o.m. maj 2014. Totalt föreslås 379 950 optioner emitteras vilket vid full teckning medför en utspädning av det totala antalet aktier på cirka 3%.

Den fullständiga kallelsen finns bifogad nedan i detta meddelande.

För ytterligare information kontakta:
Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef, Tel. +46 (0) 40 10 26 41
Jonas Arkestad, Ekonomichef, Tel: +46 (0) 40 10 26 42
Marielle Noble, IR & Kommunikationsansvarig, Tel. +46 (0) 40 10 26 43

Om PartnerTech
PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har knappt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308

Information som rapporteras till Finansinspektionen

Taggar:

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Prenumerera

Dokument & länkar