KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den

27 april 2012 kl. 15.00 på Östergatan 39, Malmö (SEB:s lokaler).

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012 (avstämningsdag är lördagen den 21 april 2012),

dels  senast måndagen den 23 april 2012 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 103, 235 22 Vellinge; per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 46, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.partnertech.se samt tillhandahålls efter begäran per telefon, 040-10 26 46.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 april 2012 (avstämningsdag är lördagen den 21 april 2012), då sådan införing skall vara verkställd.

För komplett kallelse, se bifogad fil.

Kallelsen kommer att publiceras i Svenska Dagbladet, Post och Inrikestidningar samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.partnertech.com den 28 mars 2012.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om PartnerTech

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena
Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj-
och betalningslösningar. PartnerTech
omsätter drygt 2 miljarder kronor och har knappt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.se

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl. 17.30.

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar