PAXMAN justerar bokfört värde av anläggningstillgångar 1 april – 30 juni

PAXMAN meddelar att bolaget har justerat det bokförda värdet av anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni 2017 i enlighet med rekommendation av bolagets revisor. Förändringen avser endast prissättning mellan bolag inom PAXMAN-koncernen och har således ingen påverkan på kassaflödet under perioden.

När PAXMAN etablerade sin verksamhet i USA tecknades ett avtal om internprissättning mellan dotterbolagen Paxman Coolers Ltd i Storbritannien och Paxman US, Inc i USA för att reglera den amerikanska verksamhetens köp av skalpkylningssystem från Storbritannien. De inköpta systemen leasas ut till kliniker och sjukhus på den amerikanska marknaden och genererar därefter löpande intäkter per patient och behandling. Avsikten med avtalet var att jämställa det amerikanska dotterbolaget med externa distributörer, och därmed att samtliga transaktioner genomförs på armlängds avstånd.

I samband med en sedvanlig översiktlig genomgång av PAXMANs tredje delårsrapport för 2017 rekommenderade bolagets revisor att värderingen av skalpkylningssystemen i USA justeras då leasingen bedöms vara av operationell karaktär. Justeringen innebär att anläggningstillgångarna framgent redovisas till tillverkningskostnad i koncernredovisningen och till anskaffningskostnad i det amerikanska dotterbolaget. PAXMAN AB presenterar därför en justerad balans- och resultaträkning för perioden april – juni 2017 där anläggningstillgångarnas värde på koncernnivå har justerats ned med 1,1 MSEK. Eftersom justeringen endast berör transaktioner inom PAXMAN-koncernen påverkas inte bolagets kassaflöde under perioden.

Koncernens justerade resultaträkning i sammandrag

Tkr Apr – jun 2017 Jan – jun 2017
Nettoomsättning 7 131 13 994
Aktiverade kostnader 1 480 1 480
Summa rörelsens intäkter
8 611

15 474
Råvaror och förnödenheter -3 061 -4 830
Övriga externa kostnader -3 134 -5 671
Personalkostnader -2 625 -4 114
Avskrivningar -34 -34
Summa rörelsens kostnader
-8 854

-14 649
Rörelseresultat -243 825
Rörelsemarginal Neg 5,9 %
Finansiellt netto -152 -153
Resultat efter finansnetto -395 672
Skatt - -
Periodens nettoresultat -395 672


Koncernens justerade balansräkning i sammandrag

Tkr 30 jun 2017
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 13 570
Materiella anläggningstillgångar 2 981
Finansiella anläggningstillgångar 94
Summa anläggningstillgångar
16 645
Varulager och pågående arbeten 6 028
Rörelsefordringar 16 860
Likvida medel 24 001
Summa omsättningstillgångar
46 889
Summa tillgångar 63 534
Eget kapital och skulder
Eget kapital 53 225
Räntebärande skulder 2 654
Övriga långfristiga skulder 16
Summa långfristiga skulder 2 670
Leverantörsskulder 6 739
Övriga kortfristiga skulder 900
Summa kortfristiga skulder 7 639
Summa eget kapital och skulder
63 534

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 16.15 CET den 10 november 2017. 

Om PAXMAN

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar