PAXMAN publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2017

Årets fjärde kvartal blev ett starkt slut på ett fantastiskt år

Koncernens omsättning uppgick till 31,3 Mkr per den 31 december 2017, varav 9,0 Mkr avsåg årets fjärde kvartal. Nettoresultatet uppgick till -7,8 Mkr per den 31 december, varav -6,0 Mkr avsåg perioden oktober – december. Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr för helåret.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -21,8 Mkr varav -6,5 Mkr avsåg årets fjärde kvartal. Balansomslutningen uppgick till 58 Mkr vid årets slut, och nettokassan till 5,6 Mkr. Soliditeten var 77,9 % vid periodens utgång.

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Under årets fjärde kvartal lämnade PAXMAN in en s k 510(k)-ansökan om FDA-godkännande i USA för användning av bolagets skalpkylningssystem i samband med behandling av solida tumörer. Bolaget inledde även ett samarbete med Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, för installation av 34 system vid 10 av MSKs kliniker i New York-området. I början av november informerade PAXMAN även om en justering av det bokförda värdet av anläggningstillgångar i USA. Förändringen avsåg endast prissättning mellan koncernbolag. Den 13 november bytte PAXMAN Certified Adviser, från Erik Penser Bank AB till FNCA Sweden AB.

Efter rapportperiodens utgång har PAXMAN tecknat licensavtal för Mexico med Teva Pharmaceutical Industries, vilket innebär att bolagets skalpkylningssystem kommer att etableras på en helt ny marknad där över 150 000 nya cancerfall konstateras varje år. Den 22 januari meddelade bolaget att man erhållit en rörelsekredit om 10 Mkr till finansiell buffert, för att kunna öka expansionstakten i USA. I februari meddelade PAXMAN slutligen att bolaget tecknat avtal med MD Anderson Cancer Center där 16 system kommer att installeras på tre av centrets kliniker. Av dessa kommer 12 system att installeras på en och samma klinik, vilket är PAXMANs största enskilda installation hittills. 

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CET den 27 februari 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar