PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2018

Stark inledning av 2018 

Koncernens omsättning uppgick till 11,0 Mkr under årets första kvartal, och nettoresultatet till -1,7 Mkr Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr för perioden.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -6,8 Mkr. Balansomslutningen uppgick till 43,7 Mkr vid periodens slut, och nettokassan till -1,2 Mkr. Soliditeten var 71,1 % vid periodens utgång. Bolagets kontrakterade rörelsekredit om 10 Mkr var vid rapportens publicering ännu ej utnyttjad.

Under årets första kvartal tecknade PAXMAN licensavtal för Mexiko med Teva Pharmaceutical Industries, vilket innebär att bolagets skalpkylningssystem kommer att etableras på en helt ny marknad där över 150 000 nya cancerfall konstateras varje år. Den 22 januari erhöll bolaget en rörelsekredit om 10 Mkr till finansiell buffert, för att kunna öka expansionstakten i USA. I februari meddelade PAXMAN att bolaget tecknat avtal med MD Anderson Cancer Center där 16 system kommer att installeras på tre av centrets kliniker. Av dessa kommer 12 system att installeras på en och samma klinik, vilket är PAXMANs största enskilda installation hittills. Den 27 februari meddelade bolaget att man tecknat leveransavtal med samtliga av de fem högst rankade cancercentren i USA, och den 5 mars uppnådde PAXMAN sin initiala målsättning i USA om att installera eller teckna leveransavtal om minst 250 system inom ett år efter FDA-godkännandet i april 2017.

Efter rapportperiodens utgång har PAXMAN lämnat in ansökan om SHONIN-godkännande i Japan, baserat på en klinisk studie med fem ledande japanska cancercenter. Vidare har PAXMAN erhållit marknadsgodkännande i Mexiko, vilket innebär att den planerade marknadslanseringen tillsammans med Teva nu kan tidigareläggas. Den 27 april meddelade bolaget att man rekonstruerat förvärvsanalysen för övertagandet av Paxman Group Ltd, vilket innebar att koncernens nettoresultat för 2017 förbättrades med 1,1 Mkr. Den 8 maj kompletterade PAXMAN sin ansökan om ett utökat FDA-godkännande i USA, för användning av PAXMANs skalpkylningssystem även för solida tumörer. 

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 13.00 CET den 24 maj 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera