Peab Industris delårsrapport januari-juni 2007

LÖNSAM TILLVÄXT

• Nettoomsättningen ökade med 25 %, varav 17 % organiskt, till 3 080 Mkr (2 455*)

• Rörelseresultatet förbättrades med 37 % till 240 Mkr (175*)

• Resultat efter skatt förbättrades med 37 % till 147 Mkr (107*)

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,75 kr (1,24*)

• Årsstämman i Peab AB har beslutat om utdelning av aktierna i Peab Industri

• Refinansiering genomförd

*) pro forma 2006


- Peab Industri påverkas positivt av det gynnsamma marknadsklimatet som medför ett högt resursutnyttjande. Företagets tre verksamhetsområden Maskiner, Produkter och Tjänster redovisar en stark tillväxt under det första halvåret och samtliga har stärkt sina respektive positioner. Vi är övertygade om att börsnoteringen kommer att ge goda möjligheter till lönsam tillväxt, säger Peab Industris VD Mats O Paulsson i en kommentar.

Årsstämman den 16 maj i Peab AB fattade beslut om utdelning av aktierna i Peab Industri. Utdelningen är planerad till slutet av september med påföljande notering 1 oktober.För ytterligare information, kontakta:
Mats O Paulsson, VD Peab Industri 0431 449603
Niclas Winkvist, ekonomidirektör Peab Industri 0431 449605


Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Dokument & länkar