Rapportering av Peab Industri i Peabs halvårsrapport 2007

Peabs årsstämma den 16 maj 2007 beslutade att dela ut aktierna i dotterbolaget Peab Industri AB till Peabs aktieägare.

I Peabs halvårsrapport, vilken avges den 23 augusti, kommer Peab Industris resultat för perioden januari-april 2007 att ingå och rapporteras som avvecklad verksamhet. Peab Industris andel i alla intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen har exkluderats och nettoredovisas i posten ”Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt” (se nedanstående exempel på resultaträkning). I balansräkningen per den 30 juni 2007 är Peab Industri exkluderad medan de jämförbara balansräkningarna är enligt de historiska räkenskaperna. Kassaflödet från Peab Industri ingår i kassaflödesanalysen för perioden januari-april 2007. Likvida medel i Peab Industri per 30 april 2007 redovisas som avvecklad verksamhet under investeringsverksamheten.

Peab Industris rapport för första halvåret 2007 kommer även den att offentliggöras den 23 augusti 2007 samtidigt med Peabs rapport.


Resultaträkning
Mkr
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat

Försäljnings- och administrationskostnader
Andel i joint ventures resultat
Resultat sålda andelar joint ventures
Resultat sålda andelar i koncernföretag
Konkurrensskadeavgift
Rörelseresultat

Finansnetto
Resultat före skatt

Skatt
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt
Periodens resultat


Om oss

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Dokument & länkar