Peab fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter och förlänger acceptperioden

Peab fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter och förlänger acceptperioden Peab innehar totalt 97,8 procent av rösterna och kapitalet i Annehem Fastigheter Acceptperioden förlängs till den 19 augusti 2009 Peab avser att påkalla tvångsinlösen inom kort Peab AB (publ) (”Peab”) fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) (”Annehem Fastigheter”) och förlänger acceptperioden. Vid acceptperiodens utgång den 18 juni 2009 hade 11 252 834 aktier lämnats in i erbjudandet, vilket motsvarar 90,9 procent av rösterna och kapitalet i Annehem Fastigheter. Av de aktieägare som accepterat erbjudandet har motsvarande 99,3 procent av inlämnade aktier valt att som vederlag erhålla aktier i Peab. Totalt uppgår Peabs innehav i Annehem Fastigheter till 12 102 834 aktier, vilket motsvarar 97,8 procent av rösterna och kapitalet i Annehem Fastigheter. Peab har inte förvärvat några aktier i Annehem Fastigheter utanför erbjudandet och äger därmed inte några aktier i Annehem Fastigheter förutom dem som lämnats in genom erbjudandet samt dem som innehades vid erbjudandets offentliggörande. Peab väljer i detta läge att fullfölja erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter. Samtliga fullföljandevillkor för erbjudandet har uppfyllts. Acceptperioden förlängs till den 19 augusti 2009 för att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat. För dem som väljer att inte acceptera erbjudandet bör noteras att likviditeten i Annehem Fastigheters aktie framöver kommer att vara ytterst begränsad. I och med att Peab innehar över 90 procent av aktierna i Annehem Fastigheter avser Peab att inom kort påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Annehem Fastigheter samt verka för en avnotering av Annehem Fastigheters aktie från NASDAQ OMX First North. För dem som under ordinarie acceptperiod accepterat erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 1 juli 2009. För dem som under den förlängda acceptperioden accepterar erbjudandet kommer redovisning av vederlaget att ske omkring den 1 september 2009. Peabs årsstämma beslöt den 14 maj 2009 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Peabs styrelse har den 24 juni 2009 med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om att överlåta 7 762 296 aktier av serie B till de aktieägare i Annehem Fastigheter som accepterat erbjudandet och som vederlag valt att erhålla aktier i Peab. I enlighet med villkoren i erbjudandet skall Peab överlåta 0,6946 egna aktier av serie B för varje aktie i Annehem Fastigheter som Peab förvärvar. Efter överlåtelse uppgår Peabs innehav av egna aktier till 5 054 504 aktier av serie B motsvarande 1,7 procent av antalet registrerade aktier vilka uppgår till totalt 296 049 730. För mer information hänvisas till det prospekt som offentliggjordes den 14 maj 2009 samt de tilläggsprospekt som offentliggjordes den 20 maj 2009 samt den 9 juni 2009 och som finns tillgängliga i elektroniskt format på www.fi.se, www.peab.se och www.swedbank.se/prospekt.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar