Peab Industris styrelse har fastslagit finansiella mål

Styrelsen i Peab Industri AB har inför den planerade utdelningen och noteringen på OMX Nordiska Börsen fastslagit följande finansiella mål över en konjunkturcykel.

Finansiella mål
• Avkastning på sysselsatt kapital skall överstiga 18 procent
• Rörelsemarginal skall överstiga 9 procent
• Organisk tillväxt skall överstiga tillväxten i den underliggande marknaden samt kompletteras med förvärv.

Styrelsen har inte antagit någon utdelningspolicy men målet är att bolaget utifrån konsolideringsbehov framöver skall dela ut minst en tredjedel av resultatet efter skatt till aktieägarna.

Vidare har styrelsen fastställt vision och affärsidé enligt följande.

Vision
Peab Industri ska leverera uthållig och lönsam tillväxt genom att sträva efter att vara den ledande producenten av produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden i norra Europa.

Affärsidé
Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Peab Industri vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster till bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val.


Verksamhetens inriktning
Peab Industri bedriver verksamhet inom tre kompletterande verksamhetsområden, Maskiner, Produkter och Tjänster, samtliga med inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.

Huvuddelen av omsättningen genereras idag från den svenska marknaden där koncernen har en rikstäckande verksamhet med stark lokal förankring. Verksamhet bedrivs även i Norge och Finland.

Verksamheterna inom Peab Industri omsatte cirka 6 miljarder kr under 2006 och antalet medarbetare uppgår idag till cirka 2 000.

Rapportstruktur
Peab Industris verksamhetsområden i den externa rapporteringen kommer att vara följande:
• Maskiner, koncernens resurser inom maskin, tillfällig el och kranverksamhet. Inom verksamhetsområdet bedrivs i huvudsak uthyrning men även viss försäljning av kranar och maskiner.
• Produkter, koncernens resurser inom allt från råmaterial så som grus och berg till tillverkad asfalt och betong. Inom verksamhetsområdet finns även mer förädlade produkter som betongelement, markbetong och takpannor.
• Tjänster, koncernens tjänster innefattande asfaltutläggning, transport- och maskinverksamhet samt tjänster inom el-, kraft- och teleområdet.

Kommande information
Peab Industri kommer att offentliggöra delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2007 den 23 augusti i samband med att Peab AB avger sin delårsrapport. Båda rapporterna kommer att finnas tillgänglig på Peabs hemsidor www.peab.se och www.peab.com. Noteringsprospektet kommer att offentliggöras den 17 september 2007.

För ytterligare information kontakta:
Mats Paulsson, styrelseordförande Peab Industri AB, 0431-890 00
Mats O Paulsson, VD Peab Industri AB, 0431-44 96 00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se

Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar