Bokslutskommuniké 2017, korrigerad

Detta är en korrigerad version av den bokslutskommuniké som publicerades den 22 februari 2018, då ett tryckfel uppdagats kring eget kapital samt summering av skulder och eget kapital i 2016 års balansräkning. I övrigt råder inga skillnader från tidigare publicerad rapport.


2017 I KORTHET

Första - fjärde kvartalet (januari-december)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 154,2 MSEK (123,5 MSEK) varav organisk tillväxt stod för ca 7 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17,0 MSEK (1,1 MSEK), inklusive engångskostnader om 3 MSEK.
 • Rörelsemarginal uppgick till -11,0 % (0,9 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19,3 MSEK (0,08 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -15,6 MSEK (0,01 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,68 kr (0,0005 kr).

Fjärde kvartalet (oktober-december)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 44,6 MSEK (42,1 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –4,7 MSEK (3,1 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -10,6 % (7,3 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (3,3 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -3,5 MSEK (2,5 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,15 kr (0,13 kr).

Väsentliga händelser under första-fjärde kvartalet (januari-december)

 • PEN Shop Concept AB tecknar avtal om leverans av kundvagnar till svensk lågpriskedja.
 • PEN Concept Group AB förvärvar restauranggrossisten GOODS Sweden AB.
 • Kinesiska Tus Holding investerar i PEN Concept Group AB och tar två styrelseplatser.
 • Annica Lind Nordberg avgår vid årsstämman den 17 maj och Johan Burtus tillträder som ny koncern-VD.
 • Tus Holding bildar lanseringsteam för att öka PEN’s exponering på den kinesiska marknaden.
 • Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. Förlänger avtal med Netto kring tillverkning och leverans av butiksinredningsprodukter.
 • Kristian Malm tillträder som ny CFO den 10 oktober.
 • PEN Interiör AB levererar ett antal nyckelfärdiga restauranger i Sverige och Norge till en stor snabbmatskedja.
 • PEN Concept Group AB tecknar distributörsavtal med kinesiska Deep Blue Technology (Shanghai) Co., Ltd. gällande design, leverans och installation av bemanningsfria butikskoncept.
 • PEN Concept Group AB tecknar samarbetsavtal med LoveOffice, ett företag anslutet till Haier Group, gällande tjänster relaterade till inredningsdesign samt distribution av produkter för kontorsmiljöer.
 • PEN Interiör AB levererar komplett restauranginredning till Wayne’s Coffee i Jönköping.
 • PEN Concept Group AB vinstvarnar per den 31 oktober.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Rekryteringsaktiviteter fortsätter för att förstärka säljkraften i den svenska verksamheten.
 • Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. får stororder på smarta kontorshyllor från Chengdu Guoxiaomei Network Technology Co., Ltd.
 • PEN Interiör AB investerar i planprinterteknik för att korta ledtider, minska förbrukningskostnader samt kunna erbjuda ett bredare spektrum av produkttryckstjänster.
 • PEN:s målsättning är att under 2018 uppnå en omsättning överstigande 170 MSEK samt väsentligt förbättra resultatet.

VD har ordet

Det är med blandade känslor som vi stänger böckerna för 2017 och blickar framåt mot ett nytt år. Det gångna verksamhetsåret har onekligen varit både händelserikt och turbulent. Vi inledde året med att förvärva GOODS Sweden AB och har sedan dess arbetat med att integrera dess produktsortiment, affärsnätverk och starka varumärke i vårt restaurangsegment. Året har också kännetecknats av relativt stora personalförändringar, där bland annat positioner som CEO och CFO fått nya ansikten. Vi har också gjort nödvändiga organisatoriska förändringar i syfte att trimma kapaciteten i våra affärsområden och positionera oss bättre för kommande affärer och projekt. Vidare har koncernen tagit ett mer omfattande strategiskt grepp kring digitalisering, inte minst inom butikssegmentet. Därutöver noterar vi relativt stora prisökningar för vissa råmaterial, vilket stressar våra produktmarginaler.

Förändringsarbete i form av att integrera förvärv, etablera nya organisationsstrukturer och roller, kunskapsförstärkning inom digitalisering samt bearbetning av nya prospekt är alla bidragande orsaker till vårt negativa resultat. Ett negativt rörelseresultat om 17 MSEK är ett svagt facit, dock ingår här engångskostnader om 3 MSEK. Omsättningsmässigt fortsätter det andra och fjärde kvartalet att vara de viktigaste med försäljning om 40,8 (29,5) respektive 44,6 (42,1) MSEK vardera. Under årets svagaste försäljningsperiod, kvartal tre, som påverkas av semesterperioden i Skandinavien, tog vi också en del kostnader i projekt vars försäljningsmarginal försämrats. Vi har under året påbörjat ett omfattande arbete med att stärka våra produkt- och projektmarginaler inom samtliga affärssegment och är trygga med att detta ger positivt avtryck framöver.

Parallellt med ovan nämnt förändringsarbete, har vi under det gångna året avsatt mycket tid och resurser till resursförstärkning inom försäljning och projektledning, stärkt kostnadskontrollen, reviderat vår metodik inom projektstyrning och arbetat med att förbättra och förtydliga processer och roller. Vi fortsätter också arbetet med att profilera och visualisera våra varumärken PEN och GOODS, bland annat genom ökad aktivitet i sociala medier samt riktade utskick till kunder främst inom butik och restaurang.

Digitalisering har kommit att bli ett allt viktigare tema för oss. Vi observerar relativt omvälvande och snabba förändringar i branschen, bland annat i beteendemönster och nya roller hos konsumenter och butikspersonal kombinerat ständiga krav på kostnadssänkningar. Digitala lösningar spelar här en allt viktigare roll för att optimera flexibilitet för kunden var, när och hur hen vill handla samt hur olika branschaktörer ska förändra sitt butiksutbud och optimera logistikflöden. På det här temat har PEN ingått flera strategiskt viktiga partnerskap under året, bland annat med Deep Blue Technology och Cereson som båda utvecklar bemanningsfria butikskoncept. Tillsammans med utvalda partners kan vi erbjuda allt från mindre pop-up butiker till bemanningsfria butikskoncept i vanliga lokaler. Intresset och nyfikenheten från våra kunder är stor och vi har redan tecknat order på digitala produkter, där kunden Chengdu Guoxiaomei Network Technology var först ut med en beställning på smarta kontorshyllor avsedda för den kinesiska marknaden.

Vi upplever att efterfrågan på våra produkter och tjänster har stärkts inom samtliga affärsområden. Vi ser det i form av stora mässleveranser, exempelvis Elmia Subcontractor, frekvent återkommande projekt och produktleveranser gentemot stora snabbmats- och kafékedjor samt att vi fortsätter spela en aktiv roll i återkommande upphandlingar mot stora kedjor främst inom dagligvaruhandeln.

Ofta i mitt arbete får jag av positiv feedback från våra kunder, vilket vi såklart har att tacka vår fantastiska personal för. Det finns en väl etablerad vi-anda och starkt engagemang i företaget, vilket märks i mina kollegors förmåga att inspirera, samarbeta och prestera. Nu kavlar vi upp ärmarna och verkställer 2018 års budget med målsättningen att leverera ett väsentligt bättre resultat!

Johan Burtus

Koncernchef och VD

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och GOODS Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se