Delårsrapport januari-mars 2018

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 36,8 MSEK (36 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,6 MSEK (-2,4 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -12,5 % (-6,5 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,7 MSEK (-2,8 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -4,3 MSEK (-2,4 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,19 kr (-0,13 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 • PEN tecknad genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept en stororder på smarta kontorshyllor från Guoxiaomei Network Technology, värd ca 11,25 MSEK.
 • PEN får genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept sin första order på butiksinredning från den kinesiska kunden Liqun Group, värd ca 1 MSEK.
 • PEN får genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept en order på en flagstorebutik i Halmstad för kedjan Sportringen, värd ca 1,4 MSEK.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet är lägre än förväntat, främst på grund av vikande bruttomarginaler samt tillfällig nedgång i försäljningen i Kina. Stark efterfrågan gör att en resultatförbättring framöver är förväntad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

 • PEN tecknar ett omfattande ramavtal om butiksinredning för en skandinavisk dagligvarukedja. Kontraktet, värt ca 100 MSEK, är det största butiksinredningsprojektet i företagets historia.
 • PEN levererar genom produktionsbolaget i Qingdao en första testbutik till ovan nämnd dagligvarukedja.
 • PEN tar krafttag för att förstärka försäljnings- och projektledningskapacitet inom affärsområdet mässa, bland annat genom att återanställa personal som tidigare varit framgångsrika i bolaget.

VD HAR ORDET

Så har vi sparkat igång 2018, det andra hela kalenderåret för PEN Concept Group som noterat bolag. Med en konservativ säljbudget – främst för PEN Interiör – som fastställdes under fjärde kvartalet föregående år, inleddes året med viss minskning av vår produktionspersonal i Sverige. Att ta farväl av kompetent och engagerad personal är alltid smärtsamt, dock ibland nödvändigt för att återställa bärkraften i bolaget. Samtidigt fortsatte vi på den inslagna vägen att återställa och förstärka säljkraft i dotterbolaget GOODS Sweden, inledningsvis med starkt fokus på Stockholm och Mälardalsregionen. Inom butikssegmentet, där dotterbolagen PEN Shop Concept samt Qingdao Oboya Shop Concept är aktiva, fortsatte vi ett omfattande arbete med att vässa våra positioner i ett flertal stora och mycket strategiskt viktiga upphandlingar mot några av Skandinaviens största kedjekunder.

En bit in i det första kvartalet konstaterade vi att efterfrågan på våra produkter och tjänster, främst inom butiks- och restaurangsegmenten i Sverige, överträffade våra förväntningar. Ett konsekvent och långsiktigt arbete med att bearbeta främst kedjekunder inom dessa två affärsområden ser ut att bära frukt då vi fått förnyat förtroende hos befintliga kunder samt etablerat för oss helt nya kundkonton. Parallellt med detta har vi tappat försäljning i vår kinesiska verksamhet, vilket främst tillskrivs att våra nyckelkunder byggt relativt omfattande lager under föregående år och därigenom minskat sina inköp.

Vi redovisar ett negativt rörelseresultat om 4,6 MSEK för perioden, vilket förklaras med minskade intäkter i Kina samt att marginalerna i vår svenska verksamhet inte varit gynnsamma. Även om vi upplever fortsatt hög efterfrågan, är konkurrensen tuff och i en del av våra affärer har bruttomarginalerna stressats. Vi jobbar ständigt med förbättringsåtgärder av våra marginaler, exempelvis genom förbättrade leverantörsvillkor och värdebaserad prissättning.

På temat digitalisering fortsätter samarbetet med DeepBlue Technology i Kina. Det finns en växande skara aktörer inom det som kallas ”smart retail” samt ett antal olika ekosystem som är under utveckling, både inom AI (Artificiell Intelligens) samt RFID. Vi är dock trygga med att den avancerade teknologi som DeepBlue utvecklar kommer få stor påverkan och skapa betydande affärsnytta för branschen.

Trots en svag start är jag övertygad om att 2018 blir ett resultatmässigt väsentligt bättre år än det vi nyss avslutat. Anledningarna är flera:

 • GOODS Sweden har fyrdubblat sin säljstyrka jämfört med december 2017.
 • PEN Interiör har attraherat nya kedjekunder inom restaurang samt ser befintliga kundkonton gå bättre än budget.
 • Mässteamet i PEN Interiör är förstärkt med ny sälj- och projektledningskraft.
 • PEN Concept Group har nyligen, genom dotterbolagen PEN Shop Concept och Qingdao Oboya Shop Concept, tecknat den största ordern på butiksinredning i företagets historia, värd ca 100 MSEK.
 • Vi betraktar nedgången i försäljningen i Kina som temporär, då flera kunder rapporterar fortsatt hög orderingång mot de lager som byggdes upp under föregående verksamhetsår.

Ofta mottar jag mycket positiv feedback från kunder i samtliga tre affärsområden. Jag kan inte nog tacka våra fantastiska, engagerade och mycket yrkesskickliga medarbetare för sin iver att hjälpa våra kunder att stärka sina varumärken och konkurrenskraft.

Johan Burtus

Koncernchef och VD

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/5-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar