Kallelse till årsstämma i PEN Concept Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 17 MAJ 2017

Aktieägarna i Pen Concept Group AB (publ), 556772–5667, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 17 maj 2017 kl.17.30 i Pen Interiörs lokaler, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämma skall;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2017 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier nedan), och

dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Pen Concept Group AB, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping, eller via e-post till info@pen.se eller per telefon 036-36 17 80 senast kl.12.00 torsdagen den 11 maj 2017.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 11 maj 2017, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

 FÖRSLAG TILL DAGSORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av redovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2016.

7. Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Val av styrelseordförande.

12. Förslag om beslut om riktad emission.

13. Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission.

14. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår Mikael Palm Andersson som ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 10 och 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson och Karl Malmström som ordinarie styrelseledamöter. Avböjt för omval har David Pantzar och Annica Lind Nordberg gjort.

Till nya styrelseledamöter föreslås:

-       Hu Bo 

-       Zhang Jinli

Till suppleant föreslås:

-       Theresa Eriksson

Hu Bo (Passport No. G44437863), Vice President, Tus-Holdings.

Född i maj, 1973; Kinesisk medborgare;

Examen från Tsinghua University med kandidatexamen i teknisk fysik och MBA-examen från School of Economics and Management;

Med nuvarande uppdrag som vice VD för TuS-Holdings Co. Ltd och ordförande i Tus-Financial Group.

Zhang Jinli (Passport No. E35708316), Managing Director, Tus-Yangming Investment Center (LP)

Född i januari, 1970; Kinesisk medborgare;

Examen från Tsinghua University med kandidat- och magisterexamen i ekonomi;

Med Tidigare uppdrag som chef för Tsinghua Unisplendour Investment Company;

För närvarande uppdrag som VD för Tus-Yangming Investment Center (LP)

Theresa Eriksson 1201–1455 Howe st. Vancouver, BC, V6C 1C2, Canada

Theresa Eriksson är utbildad Systemvetare från Göteborg Universitet, svensk medborgare bosatt i Kanada. Theresa Eriksson har mångårig internationell erfarenhet inom affärsvärlden med fokus på resultat, strategi och ledarskap.  Hon är managementkonsult som driver affärsresultat genom att kombinera erkänd metodik och modern teknologi.  Hon har erfarenhet av att leda varierade affärsgrenar, så som teknologi för olympiska spel och storskalig implementering av smarta elmätare. 

Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Wu.

Styrelsen föreslår omval av PWC med Pierre Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Förslag om beslut om riktad emission (Punkt 12)

  • Beslut föreslås om en riktad emission på 20 000 000 SEK motsvarande 4 100 000 aktier genom kvittning till Ningbo TUS Yangming Investment Center (LP). 

Som bas för prissättning av aktien har januari månads snittvärde legat. Det satta priset på 4,88 kronor/aktie innebär en rabatt för investeraren på ca 7 % som försvaras av att denna investering från Ningbo TUS Yangming Investment Center (LP) ger Pen Concept Group AB stora möjligheter att öppna upp betydande affärsrelationer för Bolaget i Kina.

Ningbo TUS-Yangming Investment Center (LP) är en fond knuten till TUS-Holdings. Fonden är en aktie/investeringsfond, med fokuserade branscher som intelligent till-verkning, industriell design, nya material och civilflyget inom sina investeringsområden.

TUS-Holdings är ett stort integrerat företag etablerat inom Tsinghua University och en av de största och viktigaste tekniktjänsteplattformarna i Kina. Som flaggskepp har man TUS Park i Beijing, som är det största enskilda universitetet inom Science Park i världen. Efter två decennier av ansträngningar har TUS-Holdings framgångsrikt byggt upp ett landsomfattande innovationssystem genom att bygga och driva mer än 160 vetenskaps-parker och vetenskapsstäder. Nätverket omfattar mer än 50 regioner. TUS-Holdings totala tillgångar under förvaltning har varit cirka 160 miljarder RMB 2016. De är den största aktieägaren i över 500 företag, däribland flera börsnoterade bolag, såsom TUS-Design Group (SZ: 300500).

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mer information kring företaget TUS kommer hållas på årsstämman.

Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission (punkt 13)

  • Styrelsen föreslår att stämman      beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma,      vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets      aktiekapital genom emission med högst 10 %      utspädningseffekt. Emission ska kunna ske på marknadsmässiga      villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid      emissionstidpunkten. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning      och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av      aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för      bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta      personer. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut      biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna      rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 18 674 900 st.

Handlingar

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Jönköping april 2017

Pen Concept Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor om pressmeddelandet och bolaget, vänligen kontakta:

Mikael Månsson, CFO

E-post: mikael.mansson@pen.se

Telefon: 0736-256840

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.sewww.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar