Kommuniké från bolagsstämma

Kommunké från årsstämma i PEN Concept Group AB, den 23 maj 2018

Den 23 maj 2018, hölls årsstämma i PEN Concept Group AB. Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen och godkände styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörens ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2017. 


Styrelse, revisor och arvode

Stämman godkände omval av Hu Bo, Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson, Karl Malmström och Zhang Jinli som ordinarie styrelseledamöter. Stämman godkände omval av Theresa Eriksson till suppleant. Till styrelseordförande omvaldes Robert Wu.

Stämman godkände omval av PWC med Pierre Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå. Dock ersätts ledamoten Karl Malmström med två basbelopp om totalt SEK 91 000.

Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Beslut om bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission med högst 10 % utspädningseffekt. Emission ska kunna ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Jönköping den 24 maj 2018

PEN Concept Group AB

Styrelsen

För frågor om kommunikén, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar